ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2018

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (29 คน)
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2018

Publish Year International Journal 9
2018 exHan Zheng, exPengchen Du, exXiaotong Qiu, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exDavid Roy, exXuemei Bai, exJianguo Xu, exAna I Vela, exMarcelo Gottschalk, "Genomic comparisons of Streptococcus suis serotype 9 strains recovered from diseased pigs in Spain and Canada", Veterinary Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1-13
2018 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Drinking Water Quality and Evaluation of Environmental Conditions of Water Vending Machines", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 1-5
2018 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exShigeyuki Hamada, "Detection of plasmid-mediated colistin-resistant and carbapenem-resistant genes by multiplex PCR", MethodsX, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2018, หน้า 532-536
2018 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exDan Takeuchi, exSurang Dejsirilert, exMarcelo Gottschalk, exKazunori Oishi, "Genotypic diversity of Streptococcus suis strains isolated from humans in Thailand", European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 917-925
2018 exWongjampa, W, exEkalaksananan, T, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuerduangphui, J, exKleebkaow, P, exPatarapadungkit, N, exPientong, C, "Suppression of miR-22, a tumor suppressor in cervical cancer, by human papillomavirus 16 E6 via a p53/miR-22/HDAC6 pathway", PLOS ONE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018
2018 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEriksson, L, exLundberg, PC, "Antenatal depressive symptoms during late pregnancy among women in a north-eastern province of Thailand: Prevalence and associated factors", ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, ปีที่ 36, สิงหาคม 2018, หน้า 102-107
2018 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutta Taneepanichskul, PhD, exWattasit Siriwong PhD, exNattaporn Pitaknoppakul, MD, exVitool Lohsoonthorn, PhD, "ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองในบ้านเรือนและการเพิ่มความหนาของหลอดเลือดแดงแคโรติด อินทิมา-มีเดีย:การศึกษาติดตามผล 1 ปี", วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Journal of Medical Association of Thailand), ปีที่ 101, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 1529-1536
2018 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความพร้อมในการตั้งครรภ์ของหญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) KKU Research Journal (Graduate Studies), ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 33-41
2018 exSiriwong, W., exOng-artborirak, P., exNganchamung, T., inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobson, M.G., "Factors associated with health effects from occupational exposure to pesticide residues among greengrocers in freshmarket, Bangkok, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 590-601
Publish Year National Journal 17
2018 exประภาวดี ดีกุดเรือ, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2", วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 59-72
2018 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในเขตพื้นที่การประถมศึกาาสกลนคร เขต 1", วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 56-68
2018 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรารัตน์ สังวะลี, exจุรวุฒิ กุจะพันธ์, "ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์โดสิสของประชนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี", วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 69-80
2018 exวัชรพงษ์ คำเชียง, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณี บัญชรหัตถกิจ, exรัฐพล ไกรกลาง, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, "การพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้ทฤษฎี แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและทฤษฎีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในกลุ่มเสี่ยง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
2018 exฉัตรศิริ วิภาวิน, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณี บัญชรหัตถกิจ, exรัฐพล ไกรกลาง, exธนากร พรมโนภาส, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกของพยาธิใบไม้ตับและความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำสงครามและความชุกเมตาเซอร์คาเรียในปลาวงศ์ตะเพียนที่อยู่ในแม่น้ำสงคราม จังหวัดนครพนม", วาระสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
2018 exเกษนรินทร์ ชมพุฒ, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, exพรรณี บัญชรหัตถกิจ, exรัฐพล ไกรกลาง, exธนากร พรมโนภาส, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
2018 exโอบะ ลาสุด, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, exพรรณี บัญชรหัตถกิจ, exวีรวัฒน์ พัดไธสง, exอรุณธร ลาสุด, "ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลำน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
2018 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", วารสาร โรงพยาบาลสกลนคร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 20-34
2018 inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exนางนิรันตา ศรีบุญทิพย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : การวิจัยเชิงคุณภาพ", วารสารราชภัฎเพชรบูรณ์สาร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 46-55
2018 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น ้าเม่า (Antidesma sp.) ต่อการต้านเชื อ Streptococcus spp. ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - ตุลาคม 2018, หน้า 182-186
2018 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการการแทพย์ฉุกเฉินในจังหวัดสกลนคร", วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 358-364
2018 exจิรประภา ศิริสูงเนิน, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จังหวัดขอนแก่น", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น(Community Health Development Quarterly Khon Kaen University), ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 317-335
2018 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุวพันธุ์ คะโยธา , "ปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดและปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตเทศบาลนครสกลนคร", Journal of Sakon Nakhon Hospital , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 84-95
2018 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดเตียง", Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 231-244
2018 exอิศวโขค กาญจนา, exวรินท์มาศ เกษทองมา, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบระดับน้ำตาลเฉลี่ย (HbA1C) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 245-256
2018 exวีรพล เพริศแก้ว, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เขตสุขภาพที่ 8", วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 514-522
2018 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย", วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 410-419

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2018 exJintana sangwong, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Best Practice Model on Solid Waste Management at Source for Sub-district Municipality, Sakon Nakhon Province", 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani, Thailand, May 24-25, 2018, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อุดอนธานี
2018 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJunjira Phasom, exTidarat Promnon, exParichat Sumrit, "Solid waste management in Tharae sub-district municipality, Muangdistrict, Sakon Nakhon province", 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani, Thailand, May 24-25, 2018, 24 - 25 พฤษภาคม 2018
2018 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJunjira Phasom, exManus Phanomrauammit, exSugritta Panyasom, exOrnpreeya Boonnon, exSomchoke Sriharuksa, "Factors Associate to Public Participation in Recycle Waste Bankfor Cremation at Dongphattana Community, Sakon NakhonNakhon Municipality, Sakon Nakhon Province", 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani, Thailand, May 24-25, 2018, 24 - 25 พฤษภาคม 2018
2018 exรศ.ดร.ชนพล ศรีฤาชา, exมณีรัตน์ ช่างไม้, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียะทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", 10th International on public health among greater Mekong sub-regional country , 2 พฤศจิกายน 2018, kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutta Taneepanichskul , exVitool Lohsoonthorn, PhD, exNattaporn Pitaknoppakul, MD, "Exposure to household incense smoke is associated with Carotid Intima-Media Thickness (CIMT) in the central city of Sakon Nakhon province, Thailand", 49th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health, 15 - 19 สิงหาคม 2018, Soul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 13
2018 inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางนิรันตา ศรีบุญทิพย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกวิธีในอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9, 3 - 4 เมษายน 2018, อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2018 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, exวิไล ชูเกียรติศิริ, exอุดมศักดิ์ อุดมดี, exอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร, exพรนิพา ภูนาเพชร, "ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชน", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, อำเภอพังโคน สกลนคร ประเทศไทย
2018 exวิชชุดา อารีเอื้อ, exเสาวลักษณ์ สุกงพงษ์พันคา1, exจันทร์จิรา ภาโสม, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการมูลฝอยในตลาดสดเทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2018 exจันทร์จิรา ภาโสม, exกิตติพร กาญจนกัณโห, exรุ่งรัตน์ ธุระนนท์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแห่งหนึ่ง ในอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2018 exวิจิตรา พิมมพา, exสุนิสา แสงกล้า, exจันทร์จิรา ภาโสม, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำเม่า (Antidesma sp.) ต่อการต้านเชื้อ Streptococcus spp. ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)", การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15, 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2018, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2018 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพวัลย์ สาขาสุวรรณ, exนันทิยา คณะจันทร์, exจันทร์จิรา ภาโสม, "การจัดการมูลฝอยของหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561, 24 พฤศจิกายน 2018, สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกพร พรมสาส์น, exนภาวรรณ จันทร์ลาวงค์, exจันทร์จิรา ภาโสม, "การจัดการมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561, 24 พฤศจิกายน 2018, สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทองพันธ์ อุปชา, exรุ่งทิวา บิลชัย, exสุวิมล นาโควงค์, "ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบต่อความสามารถการทรงตัว และความคล่องตัวในผู้สูงอายุ", ประชุมวิชาการเกษตร์แฟร์ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 24 พฤศจิกายน 2018, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 exธนพร บุษมงคล, exศิริรัตน์ สามพลกรัง, exสุกัญญา ดอกศร, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 exจีราพร วิรัชวา, exดวงกมล พูลสว่าง, exภัทราพร ศรีคำมูล, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิรญาณ์ เนตรวงศ์, exรัชนีกร แข็งแรง, exอรญา ชัยอินทร์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุ ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิระประภา ประสาร, exปิยะธิดา นันสะอาด, exปิยะวดี ขวัญศรี, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78&BudgetYear=2018]