ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2008

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2008 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangvansura, P, exAusadasuk, S, exPraserthdam, P, "The effect of preparation: Pechini and Schiff base methods, on adsorbed oxygen of LaCoO3 perovskite oxidation catalysts", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 315, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 217-225
2008 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangvansura, P, exKityakarn, S, "Schiff base complex sol-gel method for LaCoO3 perovskite preparation with high-adsorbed oxygen", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 320, ฉบับที่ 1-3, พฤษภาคม 2008, หน้า 123-129
2008 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChirachanchai, S, "Polyethylene film surface functionalized with chitosan via gamma-ray irradiation in aqueous system: An approach to induce copper(II) ion adsorptivity on PE", REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, ปีที่ 68, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1231-1238

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2008 exอัญวราภรณ์ นิลทะราช, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exประยูร ส่งศิริฤทธิกุล, "X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Ti K Edge and Ce L3 Edge in Ce Doped TiO2 Crystalline", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวรนุช สมส่งกุล, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Outdoor Testing of Dye-sensitized Solar Cells Using Poly(ethylene oxide) Composite as Solid Electrolyte", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exสุรัสสวตี จามิกรณ์, "Malic Acid-Doped Polyaniline as an Ammonia Sensor", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2008]