ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2013

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Polyethylene reinforced by cellulose fibers (coir and palm fibers) : effect of fiber surface preparation and fiber content.", J. Adhesion Sci. Technol. , ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 1290-1300
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChworos, A., "Supramolecular cooperative-assembly of polyelectrolyte films", RSC Advances, ปีที่ 3, ฉบับที่ 14, มกราคม 2013, หน้า 4745-4749
2013 inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, exSmith, M.F., "Ce-doped nanoparticles of TiO2: Rutile-to-brookite phase transition and evolution of Ce local-structure studied with XRD and XANES", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 139, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม 2013, หน้า 543-549
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Polyethylene green composites reinforced with cellulose fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber content", Journal of Adhesion Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 1290-1300
2013 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of Pineapple Leaf Fiber (PALF) Reinforced Thermoplastic Starch (TPS)/PLA Green Composite: Mechanical, Viscosity and Water Resistance Properties.", J. Thermo. Compos., ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, มิถุนายน 2013, หน้า 1-13
2013 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Formation of a passivating CH3NH3PbI3/PbI2 interface during moderateheating of CH3NH3PbI3 layers", Applied Physics Letters, ปีที่ 103, ฉบับที่ 183906 , ตุลาคม 2013
2013 exนาย รัตนัย ใบตาเฮ, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exดร. รังสรรค์ เมืองเหลือ, exดร. ปานไพลิน สีหาราช, exผศ.ดร. นราธิป วิทยากร, "X-ray absorption spectroscopy studies of Cu (2-x)Zn xP2O7 binary pyrophosphates", Ferroelectrics, ปีที่ 453, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 100-105
2013 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential transparent PLA impact modifiers based on PMMA copolymers.", European Polymer Journal, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 957-966
2013 inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Light Induced Nanowire Assembly: The Electrostatic Alignment of Semiconductor Nanowires into Functional Macroscopic Yarns", Advanced Materials, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, มกราคม 2013

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2013 exKangvansura, P., exPoo-arporn, Y., exSchulz, H., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "The effect of promoters on reduction of Ru/ZrO2/Co/SiO 2 catalyst for fischer-tropsch synthesis as studied by in situ XANES", Technical Proceedings of the 2013 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2013, 12 พฤษภาคม 2013
2013 exSang-urai, S., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exMaensiri, S., exSmith, M.F., exSeraphin, S., "Structural characterization and photocatalytic activity of electrospun TiO2 and Ce-doped TiO2 nanofibers", Technical Proceedings of the 2013 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2013, 12 พฤษภาคม 2013
2013 exVoranuch Somsongkul, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exYingyot Pooarporn, exChomphunuch Songsiririthigul, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "P14 Electrochemical and X-ray absorption characterization of carbon black - LaCoO3 counter electrode", 3rd International Conference on Semiconductor Sensitized and Quantum Dot Solar Cells, 9 - 11 มิถุนายน 2013, Granada ราชอาณาจักรสเปน
2013 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, "LIGHT STABILIZER CONJUGATED STEARYLATE CHITOSAN NANOPARTICLE: A BIO-BASED ADDITIVE FOR RADIATION STERILIZED HEALTHCARE PACKAGING", The 4th International Conference on Biobased Polymers (ICBP2013), 25 - 28 กันยายน 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exSalita SAENGTHONG, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "FABRICATION OF POROUS CHITOSAN/SILK FIBROIN AS A SCAFFOLD MATERIAL USING ELECTRON BEAM", The 4th International Conference on Biobased Polymers (ICBP2013), 25 - 28 กันยายน 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exParichart Kongkaoroptham, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "MODIFICATION OF CHITOSAN WITH POLY (ETHYLENE GLYCOL) METHYL ETHER METHACRYLATE BY IRRADIATION AND ITS POSSIBLE USE AS A NANOFILLER FOR PLA", The 4th International Conference on Biobased Polymers (ICBP2013), 25 - 28 กันยายน 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Application of layer by layer deposition (LBL) of oppositely charged polyelectrolyte on silk fibre.", 2013 International Textiles and Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exRadabutra, S., exThanawan, S., exVallat, M.-F., exNardin, M., exMougin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokwan Rungsanthien, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exSiriwat Radabutra, exSombat THANAWAN, exMarie-France Vallet, exMichel NARDIN, exKarine Mougin, "Effect of Non-Rubber Components on Properties of Sulphur Crosslinked Natural Rubbers", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 - 6 กันยายน 2013, Diamond Plaza Hotel สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exParichart Kongkaoroptham, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Radiation-induced graft copolymerization of poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate onto chitosan as a compatible bio-based nanofiller for PLA", The 3rd Polymer Conference of Thailand, 28 - 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2013]