ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2021

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 23
2021 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Development of magnetic recyclable spinel photocatalysts with enhanced sunlight-driven degradation of industrial dyes", Journal of the American Ceramic Society, ปีที่ 104, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 3695-3714
2021 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Photocatalytic performance of Fe-substituted ZnAl2O4 powders under sunlight irradiation on degradation of industrial dyes", International Journal of Applied Ceramic Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 1125-1143
2021 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cells", Materials Today Communications, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 102164-1-8
2021 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSupitta Suethao, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mechanical properties and dissipation energy of carbon black/rubber composites", COMPOSITES AND ADVANCED MATERIALS, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 exPiyatida Thaveemas, exLaemthong Chuenchom, exSulawan Kaowphong, exSupanna Techasakul, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Magnetic carbon nanofiber composite adsorbent through green in-situ conversion of bacterial cellulose for highly efficient removal of bisphenol A", Bioresource Technology, ปีที่ 333, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 125184-1-8
2021 exPatcharakamon Nooeaid, exPiyachat Chuysinuan, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, exSupanna Techasakul, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Eco-Friendly Polyvinyl Alcohol/Polylactic Acid Core/Shell Structured Fibers as Controlled-Release Fertilizers for Sustainable Agriculture", Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 552-564
2021 exParichart Onsri, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatcharakamon Nooeaid, exApiluck Eiad-ua, exPongsaton Amornpitoksuk, exSupanna Techasakul, exAhmad Taufiq, exLaemthong Chuenchom, "Novel Magnetically Interconnected Micro/Macroporous Structure of Monolithic Porous Carbon Adsorbent Derived from Sodium Alginate and Wasted Black Liquor and Its Adsorption Performance", Journal of Renewable Materials, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021, หน้า 1059-1074
2021 exSupitta Suethao, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between the Morphology and Elasticity of Natural Rubber Foam Based on the Concentration of the Chemical Blowing Agent", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, เมษายน 2021, หน้า 1091-1-14
2021 exSupitta Suethao, exWorachai Ponloa, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Current challenges in thermodynamic aspects of rubber foam", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 6097-1-12
2021 exUnyamanee Rosungnern, exDr. Pisist Kumnorkaew, exAssoc.Prof. Navaphun Kayunkid, exDr. Narong Chanlek, exProf. Youyong Li, exProf. I-Ming Tang, exDr. Non Thongprong, exAsist. Prof. Nopporn Rujisamphan, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of a Spun-Cast MoOx Layer on the Enhanced MoistureStability and Performance-Limiting Behaviors of Perovskite SolarCells", ACS Applied Energy Materials, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 3169-3181
2021 exนางสาวปาริชาติ คงเคารพธรรม, exดร.ธนัญชัย พิรุณพันธ์, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Chitosan nanoparticles based on their derivatives as antioxidant and antibacterial additives for active bioplastic packaging", Carbohydrate Polymers , ปีที่ 257, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 117610-117627
2021 exIrikura, K, exEkapakul, N, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanthaset, N, exYoshida, H, exAjiro, H, "Fabrication of flexible blend films using a chitosan derivative and poly(trimethylene carbonate)", POLYMER JOURNAL, ปีที่ 53, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 823-833
2021 exThridsawan Prasopdee, exDarshil U. Shah , inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Approaches toward High Resilience Rubber Foams: Morphology–Mechanics–Thermodynamics Relationships", Macromolecular Materials and Engineering, ปีที่ 306, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 2100337-1-15
2021 exนางสาว กัญฑิมา พัฒนราช, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร์, exYong-Hoon Kim, exผศ. ดร. เรวัตร ใจสุทธิ, "Wash-Durable Conductive Yarn with Ethylene Glycol-Treated PEDOT:PSS for Wearable Electric Heaters", ACS Applied Materials & Interfaces, ปีที่ 13, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2021, หน้า 48053-48060
2021 exนาย กิตติพงศ์ ทะนะ, exผศ. ดร. เรวัตร ใจสุทธิ, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Highly sensitive strain sensor using silver nanowire/poly(3,4-ethylenedioxythiophene): Polystyrene sulfonate coated natural rubber", SPE Polymers, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 224-232
2021 exJiramate Kitjanon, exWasinee Khuntawee, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThana Sutthibutpong, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMikko Karttunen, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Nanocomposite of Fullerenes and Natural Rubbers: MARTINI Force Field Molecular Dynamics Simulations", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2021, หน้า 404
2021 exPattawika Sinsup, exVeerawat Teeranachaideekul, exดร. อาทิตย์ มกรเสน, exผศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สุพรรณา เตชะสกุล, inดร.พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Zingiber cassumunar Roxb. Essential Oil-Loaded ElectrospunPoly(lactic acid)/Poly(ethylene oxide) Fiber Blend Membranefor Antibacterial Wound Dressing Application", Membranes, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 1-13
2021 exP. Toumsri, exW. Auppahad, exS. Saknaphawuth, exB. Pongtawornsakun, exS. Kaowphong, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. Panpranot, exL. Chuenchom, "Facile preparation protocol of magnetic mesoporous carbon acid catalysts via soft-template self-assembly method and their applications in conversion of xylose into furfural", Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, ปีที่ 379, ฉบับที่ 2209, กันยายน 2021, หน้า 20200349-1-20
2021 exTheeranan Tangthong, exThananchai Piroonpan, exVelaphi C Thipe, exMenka Khoobchandani, exKavita Katti, exKattesh V Katti, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Water-soluble chitosan conjugated DOTA-bombesin peptide capped gold nanoparticles as a targeted therapeutic agent for prostate cancer", Nanotechnology, Science and Applications, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 69-89
2021 exTheeranan Tangthong, exThananchai Piroonpan, exVelaphi C Thipe, exMenka Khoobchandani, exKavita Katti, exKattesh V Katti, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Bombesin peptide conjugated water-soluble chitosan gallate – A new nanopharmaceteutical architechture for the rapid one-pot synthesis of prostate tumor targeted gold nanoparticles", International Journal of Nanomedicine , ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 6957-6981
2021 exผศ.ดร.วรนุช สมส่งกุล, exPrae Chirawatkul, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Enhanced visible light response of TiO2 nanoparticles by natural dyes", ScienceAsia, ปีที่ 47, ฉบับที่ S1, กรกฎาคม 2021, หน้า 69-75
2021 exNawapong Unsuree, inดร.สรศักดิ์ พันธุ์ผัก, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exAritsa Bunpheng, exKulpavee Jitapunkul, exPornpis Kongputhon, inดร.พรรณนรี ศรีน้อย, อาจารย์, exPawin Iamprasertkun, inดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, อาจารย์, "A Review: Ion Transport of Two-Dimensional Materials in Novel Technologies from Macro to Nanoscopic Perspectives", Energies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 18, กันยายน 2021, หน้า 581
2021 exจาริณี เกียงเอีย, exRahut Taeudomkul, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exPadetha Tin, inดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Anomalous Lehmann Rotation of Achiral Nematic LiquidCrystal Droplets Trapped under Linearly Polarized Optical Tweezers", Molecules, ปีที่ 26, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2021, หน้า 410

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 exนางสาว เสาวนีย์ ยะลา, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of freshly prepared AgCl for high yield silver nanowires under polyol method", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2021), 15 - 17 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนาย ทวีวัฒน์ คำหล้า, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of heated silver nanowires under surface modification", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2021), 15 - 17 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "วิธีการผลิตกาวน้ำจากน้ำยางพารากับเฟอร์ฟูรอล และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีการเหล่านั้น", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exนางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์, exนางสาวแคทลียา อิ่มแก้ว, "ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในยางพาราที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์ , "กรรมวิธีการผลิตน้ำยางข้นแบบครีมและผลิตภัณฑ์", Kasetsart University, 2021

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2021]