ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2020

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 28
2020 exKusuma Pinsuwan, exChirapa Boonthum, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomboon Sahasithiwat, exPisist Kumnorkaew, exPongsakorn Kanjanaboos, "Solar perovskite thin films with enhanced mechanical,thermal, UV, and moisture stability via vacuum-assisted deposition", Journal of Materials Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 1-11
2020 exWaraphorn Buakhlee, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cure characteristic and mechanical properties of silica masterbatch prepared from fresh natural rubber latex mixing", Plastic, Rubber and Composites, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 127-133
2020 exโสริญา เพียรเกาะ, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Improved Photoelectrochemical Performance of WO3/BiVO4 Heterojunction Thin-Film Photoanodes via Thermal Treatment", Energy Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2020, หน้า 2000147-1-8
2020 exPitchaya Pakornpadungsit, exThridsawan Prasopdee, inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, อาจารย์, exArkadiusz Chworos, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DNA:chitosan complex, known as a drug delivery system, can create a porous scaffold", Polymer Testing , ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 106333-1--
2020 exPiroonpan, T, exKatemake, P, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Comparative study of different chitosan solutions to assist the green synthesis of gold nanoparticles under irradiation", RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, ปีที่ 169, เมษายน 2020
2020 exRuankaew, N., exKristinawati, A., exYoshida, N., inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A 3D-RISM study of water and potassium ion adsorption in Montmorillonite nanoclay", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012060-
2020 exKerdkaen, N., exSutthibutpong, T., inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonchuay, S., inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Monte Carlo simulations of nano-rod filler in stretched polymer nanocomposites", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012025-
2020 exPattanarat, K., inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaisutti, R., "Influence of ethylene glycol treatment on conductivity and stability of poly(3, 4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate coated cotton yarn", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012051-
2020 exPromhuad, K., inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of hydroxylamine sulfate on the storage hardening of natural rubber", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012012-
2020 exPhuhiangpa, N., inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of rubber/calcium carbonate composites", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012013-
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, exPimporn Uttayarat , exArkadiusz Chworos, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Noncovalent sericin-chitosan scaffold: Physical properties and low cytotoxicity effect", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 775-787
2020 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Synthesis and characterization of nanocrystalline CuO/ZnO composite powders with enhanced photodegradation performance under sunlight irradiation", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 31, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2020, หน้า 12807-12822
2020 exRatchadaporn Kueasook, exNatthanan Rattanachueskul, exNarong Chanlek, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWaralee Watcharin, exPongsaton Amornpitoksuk, exLaemthong Chuenchom, "Green and facile synthesis of hierarchically porous carbon monoliths via surface self-assembly on sugarcane bagasse scaffold: Influence of mesoporosity on efficiency of dye adsorption", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 296, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 11000
2020 exRatchada Wongkanya, exVeerawat Teeranachaideekul, exArthit Makarasen, exPiyachat Chuysinuan, inดร.พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatcharakamon Nooeaid, exSupanna Techasakul, exLaemthong Chuenchom, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats for controlled transdermal delivery of essential oil from Zingiber cassumunar Roxb", Materials Research Express , ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 05530
2020 exP Thaveemas, exL Chuenchom, exS Techasakul, exW Watcharin, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Facile preparation of magnetic carbon nanofiber composite from nata de coco for removal of methylene blue dye from water", IOP Conference Series Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 01200
2020 exณัจยา เอกอาภากุล, exKoichi Irikura, exHiroharu Ajiro, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Star-shaped polycaprolactone/chitosan composite hydrogels: fabrication and characterization", Polymer International, ปีที่ 69, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 584-591
2020 exThananchai Piroonpan, exEakkapap Huajaikaew, exPichayada Katemake, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Surface modification of SiO2 nanoparticles with PDMAEMA brushes and Ag nanoparticles as antifungal coatings using electron beam assisted synthesis", Materials Chemistry and Physics 253 (2020) 123438, ปีที่ 253, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exนายขวัญชาติ พรหมฮวด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of stabilizer states (solid vs liquid) on properties of stabilized natural rubbers", Polymers, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2020, หน้า 741-749
2020 exนางสาวนันทิกานต์ ภูเฮียงผา, exนายวรชัย พลเหลา, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance of Nano- and Microcalcium Carbonate in Uncrosslinked Natural Rubber Composites: New Results of Structure–Properties Relationship", Polymers, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 2002-1-15
2020 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Cation exchange in Ni–Cu–Zn aluminate spinels revealed by EXAFS", Journal of Solid State Chemistry, ปีที่ 292, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 121695-1-11
2020 exMs.Supitta Suethao, exDr.Darshil U. Shah, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Recent progress in processing functionally graded polymer foams", Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ 18, กันยายน 2020, หน้า 4060-4075
2020 exSurasit Kajon, exVoranuch Somsongkul, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Natural Rubber Latex Foam for Hand Exercising Application", Key Engineering Materials, ปีที่ 861, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 154-158
2020 inดร.กนกอร หั้นเจริญ, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancement of Thermal and Sound Insulation Properties of Cement Composite Roofing Tile by Addition of Nanocellulose Coated Pineapple Fiber and Modified Rubber Tire Waste", Key Engineering Materials, ปีที่ 861, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 465-472
2020 exChanaprom Cholsuk, exSujin Suwanna, exWorasak Sukkabot, exWutthikrai Busayaporn, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First-Principles Study of Effects of Combined Ti Supervalent Cations and Lithium Ion Vacancies Doping on Crystal and Electronic Structures and Conductivity in LiFePO4", Key Engineering Materials, ปีที่ 861, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 277-283
2020 exนางสาวธฤษวรรณ ประสพดี, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Fillers on the Recovery of Rubber Foam: From Theory to Applications", Polymers, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2745-1-17
2020 exPatcharakamon Nooeaid, exPiyachat Chuysinuan, exChalinan Pengsuk, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKriengsak Lirdprapamongkol, exSupanna Techasakul, exJisnuson Svasti, "Polylactic acid microparticles embedded porous gelatin scaffolds with multifunctional properties for soft tissue engineering", Journal of Science: Advanced Materials and Devices, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2020, หน้า 337-345
2020 exSirinad Mahawong, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWaralee Watcharin, exPanwadee Wattanasin, exNantakan Muensit, exLaemthong Chuenchom, "Mesoporous Magnetic Carbon Adsorbents Prepared from Sugarcane Bagasse and Fe2+ and Fe3+ via Simultaneous Magnetization and Activation for Tetracycline Adsorption", Science of Advanced Materials, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 161-172
2020 exอ. ดร. นนท์ ทองโปร่ง, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYouyong Li, exI-Ming Tang, exผศ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์, "Insights into Recombination Processes from Light Intensity-Dependent Open-Circuit Voltages and ldeality Factors in Planar Perovskite Solar Cells", Energy Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 1901196-1-9

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2020]