ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2006

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2006 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "A comparative study of doped and un-doped sol-gel TiO2 and P25 TiO2 (photo) electrodes", 4th IWA Specialist Conference Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 15 - 17 พฤษภาคม 2006, Goslar สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2006 inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NATURAL DYES EXTRACTED FROM PLANTS AND MONASCUS RICE CULTURES AS SENSITIZERS IN SOLIDSTATE DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS", European Conference on Hybrid and Organic Solar Cells, ECHOS'06, 28 - 30 มิถุนายน 2006, Paris

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2006]