ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2016

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

8

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 15
2016 exWongkrongsak, Soraya, exTangthong, Theeranan, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Electron beam induced water-soluble silk fibroin nanoparticles as a natural antioxidant and reducing agent for a green synthesis of gold nanocolloid", RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, ปีที่ 118, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 27-34
2016 exNopporn Rujisamphan, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThomas Dittrich, "Photoinduced charge dissociation and transport at P3HT/ITO interfaces: studied by modulated surface spectroscopy", Applied Physics A, ปีที่ 122, ฉบับที่ 77, มกราคม 2016
2016 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Fei Deng, exDr. Roy E. Murray, exDr. Nopporn Rujisamphan, "Co-sputtered metal and polymer nanocomposite films and their electrical responses for gas sensing application", Applied Surface Science, ปีที่ 368, ฉบับที่ -, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 114-121
2016 inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exDan R. Wargulski, exThomas Unold, exThomas Dittrich, "Photochemically driven modulated charge transfer at local contacts between CH3NH3PbI3 and carboxylated multiwalled carbon nanotubes", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 120, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 3876-3881
2016 exPhanich, Jiraphorn, exRungrotmongkol, Thanyada, exSindhikara, Daniel, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoshida, Norio, exHirata, Fumio, exKungwan, Nawee, exHannongbua, Supot, "A 3D-RISM/RISM study of the oseltamivir binding efficiency with the wild-type and resistance-associated mutant forms of the viral influenza B neuraminidase", PROTEIN SCIENCE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 147-158
2016 exVoranuch Somsongkul, exSurassawatee Jamikorn, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.San H. Thang, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency and Stability Enhancement of Quasi-solid-state Dye-sensitized Solar Cells Based on PEO Composite Polymer Blend Electrolytes", Advanced Materials Research, ปีที่ 1131, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 186-192
2016 exนายอัษฎาวุธ ศรีขาว, exรศ.ดร. ศิวพร มีจู สมิธ, exผศ.ดร.กาญจนา อุไรสินธว์, exนายคมกริช สุทธิพรพาณิชย์, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exนายชิติพนธ์ เฉื่อยฉ่ำ, "Catalytic remediation of phenol contaminated wastewater using Cu–Zn hydroxide nitrate", RSC Advances, ปีที่ 6, ฉบับที่ 43, เมษายน 2016, หน้า 36766-36774
2016 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณกรณ์ เห็นจงชม, exProf. I-Ming Tang, exFei Deng, exดร. นพพร รุจิสัมพันธ์, "Compact nanostructured TiO2 deposited by aerosol spray pyrolysis for the hole-blocking layer in a CH3NH3PbI3 perovskite solar cell", Solar Energy , ปีที่ 36, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2016, หน้า 515-524
2016 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Polycaprolactone-co-Polylactide Copolyesters’ Arms in EnhancingOptical Transparent PLA Toughness", Macromolecular Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 9, กันยายน 2016, หน้า 838-846
2016 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuethao, S., exShah, D., exVollrath, F., "Interesting green elastomeric composites: Silk textile reinforced natural rubber", Polymer Testing, ปีที่ 55, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 17-24
2016 exTangcharoen, T., inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exKlysubun, W., exPecharapa, W., "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy study of disordered cation distribution of nanosized zinc ferrite powders", International Journal of Nanotechnology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 545-560
2016 inนางสุบงกช จามีกร, รองศาสตราจารย์, exVivekaphirat, S., inนางสาววรนุช สมส่งกุล, exSuanthaisong, W., exNaikaew, A., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dye-sensitized solar cell based on composite poly(Ethylene oxide) electrolyte with natural carmine pigment", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 1114-1122
2016 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of polycaprolactone-co-polylactide copolyesters' arms in enhancing optical transparent PLA toughness", MACROMOLECULAR RESEARCH, ปีที่ 24, ฉบับที่ 9, กันยายน 2016, หน้า 838-846
2016 exSrikhaow, A, exSmith, SM, exUraisin, K, exSuttiponparnit, K, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exChuaicham, C, "Catalytic remediation of phenol contaminated wastewater using Cu-Zn hydroxide nitrate", RSC ADVANCES, ปีที่ 6, ฉบับที่ 43, มกราคม 2016, หน้า 36766-36774
2016 inดร.แพรวไพลิน กังวานสุระ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Product distribution of CO2 hydrogenation by K- and Mn-promoted Fe catalysts supported on N-functionalized carbon nanotubes", Catalysis Today, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2016, หน้า 59-65

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2016 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exนายชาคริต สรีประจวบวงศ์, exดร.อดิสร เตือนตรานนท์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. I-MING TANG, "Molecularly imprinted electrochemical sensor based on gold nanoparticle modified screen-printed carbon electrode for selective nitrofurantoin detection", 26th Anniversary World Congress on Biosensors (Biosensors 2016), 25 - 27 พฤษภาคม 2016, Gothenburg ราชอาณาจักรสวีเดน
2016 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exนายชาคริต ศรีประจวบวงศ์, exดร.อดิสร เตือนตรานนท์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "ELECTROCHEMICAL MIP SENSORS BASED ON GRAPHENE-MODIFIED ELECTRODES FOR SELECTIVE BETA-AGONIST DETECTION", The 9th International Conference on Molecular Imprinting , 26 - 30 มิถุนายน 2016, Lund ราชอาณาจักรสวีเดน
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "CHEMICAL AND MECHANICAL TREATMENTS OF WATER HYACINTH FIBER FOR TEXTILE FIBER", The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016) , 27 - 30 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, exสุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of carbon blacks on mechanical properties and heat build-up of rubber compounds", The 2016 International Elastomer Conference, 11 - 13 ตุลาคม 2016, Pittsburg อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Development of oil palm trunk fiber and polyester fiber composites for sound absorption materials", the 36th Australasian Polymer Symposium, 20 - 23 พฤศจิกายน 2016, Lorne เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self-assembled sericin/chitosan scaffold: physical and biocompatible properties", 36th Australasian Polymer Symposium, 20 - 23 พฤศจิกายน 2016, Montra Lorne เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "Development of epoxy composites reinforcement with oil palm empty fruit bunch fibers for improvement in mechanical and thermal properties for bumper beam in automobile", the 9th International Conference on Materials Science and Technology, 14 - 15 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนาพร งามโรจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การศึกษาศักยภาพของการใช้เส้นใยเซลลูโลสสำหรับเสริมแรงในวัสดุคอมพอสิท", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2016]