ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2009

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

4

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2009 exSmith, M.F, exKlysubun, W, exKityakarn, S, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exZhang, S.B, exWei, S.-H, exOnkaw, D, exSongsiriritthigul, P, exRujirawat, S, exLimpijumnong, S, "Determination of phase ratio in polymorphic materials by x-ray absorption spectroscopy: The case of anatase and rutile phase mixture in TiO2", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, มกราคม 2009
2009 inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exDr. Vladimir Martis, exProf. Annick Rubbens, exDr. Caroline Pirovano, exDr. Axel Lofberg, exProf. Gopinathan Sankar, exProf. Elisabeth Bordes-Richard, exProf. Rose-Noelle Vannier, exDr. Wouter van Beek, "Elucidating the genesis of Bi2MoO6 catalyst by combination of synchrotron radiation experiments and Raman scattering", Chemical Communications, ปีที่ 2009, ฉบับที่ 32, พฤษภาคม 2009, หน้า 4850-4852
2009 exProf. Sylvie Daviero-Minaud, exDr. Aurelie Rolle, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exProf. Rose-Noelle Vannier, "Local environment in Ba2In2-xWxO5+3x/2 oxide ion conductors", Journal of Solid State Chemistry, ปีที่ 182, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 289-294

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2009 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อเชื่อมบนอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับพลาสติกที่ฆ่าเชื้อด้วยรังสี", 1st Coordinated Research Meeting (CRP) on “Nanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical Applications”., 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2009, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2009 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวภัคจิรา ริมดุสิต, exนางสาวสุรกานต์ ชูฟอง, "การสร้างอนุภาคนาโนไคโตซาน: การศึกษาสภาวะการเตรียมที่เป็นระบบด้วยกระบวนการฉายรังสีแกมมาและกระบวนการทางเคมี", The 6th European Conference on Marine Natural Products, 17 - 24 กรกฎาคม 2009, Porto
2009 inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. San H. Thang, "OPTICAL OXYGEN SENSOR USING [(bpy)2 Ru(bpy-RAFT2)](ClO4)2 IMMOBILIZED IN POLYMER MATRIX ", Asiasense2009, 27 - 29 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธีรนันท์ แตงทอง, exดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา, "Aqueous Chitosan Derivative Performance for Gamma Ray Generated Chitosan-g-PE: AnApproach for Absorbent Membrane", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, Thailand , 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exนางสาวกมลวรรณ แหมา, exนายธนัญชัย พิรุณพันธ์, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Cu(II) Ions Stability on Chitosan-g-PE Membrane:Non-destructive Method by XRF Technique", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exนางสาวสุรกานต์ ชูฟอง, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Particle Size Lowering of Chitosan Nanosphere by GammaIrradiation and Chemical Modification", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exนายเอกพงศ์ พันธ์ฤทธิ์ดำ, exนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "EPR Dosimeter based Alanine-and Formate Polymer Composite for Gamma Radiation", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, Thailand , 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exนางสาวภัคจิรา ริมดุสิต, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Gamma-ray Generated Chitosan Nanoparticle: SystematicPreparation Study", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2009 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exวิยงค์ กังวานศุภมงคล, "Preparation of Co/SiO2 catalyst for Fischer-Tropsch synthesis", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 21 - 22 กันยายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "The Partial Oxidation of Methane to Syn Gas by LaCoO3 Oxidative Catalyst", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 21 - 22 กันยายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exวิยงค์ กังวานศุภมงคล, "Synthetic Fuel via Fischer-Tropsch Synthesis with Cobalt Supported Silica Catalyst: Part I Preparation and Characterization of Co/SiO2 Catalysts", The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry 2009, 23 - 24 พฤศจิกายน 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2009]