ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2007

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2007 exPooarporn, Y., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exWo?rner, M., exSongsiriritthigul, P., exBraun, A.M., "A comparative study of doped and un-doped sol-gel TiO2 and P25 TiO2 (photo)electrodes", Water Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 12, กันยายน 2007, หน้า 153-160
2007 exDr. Aurelie Rolle, exDr. Pascal Roussel, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exDr. Caroline Pirovano, exProf. Rose-Noelle Vannier, "Oxygen diffusion mechanisms in two series of oxide ion conductors: BIMEVOX and Brownmillerite materials", Ceramic Engineering and Science Proceedings, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2007, หน้า 227-236
2007 exMr. Matt Steiger, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exMr. Franz Rueckert, exMr. Lee Harding, exProf. Milton S. Torikachvili, "Pressure study of superconductivity and magnetism in pure and Rh-doped RuSr2GdCu2O8 materials", Physica C: Superconductivity and its Applications, ปีที่ 453, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2007, หน้า 24-30

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Preparation of LaCoO3 by the Co-precipitation and Wet Powder Dispersion", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2007]