ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2015

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

6

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 14
2015 exLi, L., inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZeng, H., "Mussel-inspired hydrogels for biomedical and environmental applications", Polymer Chemistry, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มกราคม 2015, หน้า 353-358
2015 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exRattanawongwiboon, Thitirat, exChoofong, Surakarn, exGuven, Olgun, exKatti, Kattesh K., "Irradiated chitosan nanoparticle as a water-based antioxidant and reducing agent for a green synthesis of gold nanoplatforms", RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 360-370
2015 exรศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี, exดร.วันวิสา ลิ้มพิรัตน์, exผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "The effects of metal ions in Euphorbia cf. lactea latex on the fibrinogenolytic activity of a plant protease.", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 175, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 232-242
2015 exJannoo, K., inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPunyanut, A., inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Electron beam assisted synthesis of silver nanoparticle in chitosan stabilizer: Preparation, stability and inhibition of building fungi studies", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 112, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 177-188
2015 exAysu Yarman, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaria Bosserdt, exKatharina J. Jetzschmann, exNenad Gajovic-Eichelmann, exFrieder W. Scheller, "Cytochrome c-Derived Hybrid Systems Based on Moleculary Imprinted Polymers", Electroanalysis, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 573-586
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of pineapple leaf fiber-reinforced thermoplastic starch/poly(lactic acid) green composite: Mechanical, viscosity, and water resistance properties", JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 717-729
2015 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKarine Mougin, exMichel NARDIN, "Characterization of sericin biomaterial from silk cocoon waste.", Journal of Materials Sciences and Applications, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 45-50
2015 exKatharina J. Jetzschmann, exGyula J?gerszki, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAysu Yarman, exNenad Gajovic-Eichelmann, exHans-Detlev Gilsing, exBurkhard Schulz, exR?bert E. Gyurcs?nyi, exFrieder W. Scheller, "Vectorially Imprinted Hybrid Nanofilm for Acetylcholinesterase Recognition", Advanced Functional Materials, ปีที่ 25, ฉบับที่ 32, สิงหาคม 2015, หน้า 5178-5183
2015 exKongkaoroptham, Parichart, exPiroonpan, Thananchai, exHemvichian, Kasinee, exSuwanmala, Phiriyatorn, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate-graft-chitosan nanoparticles as a biobased nanofiller for a poly(lactic acid) blend: Radiation-induced grafting and performance studies", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 132, ฉบับที่ 37, ตุลาคม 2015
2015 exดร. ธนิศ ตั้งเจริญ, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exรศ.ดร. วิษณุ เพชรภา, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy study of the local atomic structures and cation ordering in perovskite- and spinel-type zinc stannate synthesized by co-precipitation method", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1102, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 95-100
2015 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNopporn Rujisamphan, Roy E. Murray, S. Ismat Shah, "Effects of rf Power on Chemical and Physical Structure of Polytetrafluoroethylene Thin Films", Chiang Mai J. Sci., ปีที่ 42, ฉบับที่ x, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-9
2015 inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exThomas Dittrich, "Precipitation of CH3NH3PbCl3 in CH3NH3PbI3 and its impact on modulated charge separation", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 119, ฉบับที่ 18, เมษายน 2015, หน้า 9926-9933
2015 exThomas Dittrich, exCeline Awino, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exBernd Rech, exMartha Ch. Lux-Steiner, "Temperature dependence of the band gap of CH3NH3PbI3 stabilized with PMMA: a modulated surface photovoltage study", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 119, ฉบับที่ 42, ตุลาคม 2015, หน้า 23968-23972
2015 exAtittaya Naikaew, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exMartha Ch. Lux-Steiner, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThomas Dittrich, "Role of phase compositions for electronic states in CH3NH3PbI3 prepared from CH3NH3I/PbCl2 solution", Applied Physics Letters, ปีที่ 106, ฉบับที่ 23, มิถุนายน 2015, หน้า 23210

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2015 exนลินทิพย์ ฉันทเศรษฐ์, exHiroharu Ajiro, exMitsuru Akashi, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comb-shaped polycarboxylate based copolymers with benzaldehyde derivative for molecular model of antimicrobial superplasticizer", International Polymer Conference of Thailand (PCT-5 ), 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exK. J. Jetzschmann, exG. J?gerszki, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Yarman, exN. Gajovic- Eichelmann, exR.E. Gyurcs?nyi, exU. Wollenberger, exF. W. Scheller, "Vectorially Imprinted Electropolymer for Acetylcholinesterase", XXIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society, 14 - 18 มิถุนายน 2015, Malm? ราชอาณาจักรสวีเดน
2015 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Comb-shaped Structure Poly(ethylene imine)-co-poly(ethylene glycol) (PEI-PEG) as Superplasticizer for Cement", 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015), 17 - 21 พฤศจิกายน 2015
2015 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "Spray Drying of Natural Rubber", The 41st Congress on Science and Technology of Thailand (STT41), 6 - 8 พฤศจิกายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exKarine Mougin, exMarie-France VALLAT, exPhilippe KUNNEMANN, exSiriwat Radabutra, exSombat THANAWAN, inดร.รังสิมา ชลคุป, exKanokwan RUNSANTHIEN, exPotjanart SUWANRUJI, exKlanarong Sriroth, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorination", the Second Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2015, 15 - 16 ตุลาคม 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exวีระ สวนไธสง, exดร. วรนุช สมส่งกุล, exดร. สุรัสสวตี จามิกรณ์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Zn-doped LaCoO3 thin film electrode for water oxidation", International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics (HOPV15), 10 - 13 พฤษภาคม 2015, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2015 exอาทิตตายา หน่ายแก้ว, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. วรนุช สมส่งกุล, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์, exPD. Dr. Thomas Dittrich, exFelix Lang, "Surface Photovoltage Analysis of Lead Halide Perovskites prepared from different Solutions", International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics (HOPV15), 10 - 13 พฤษภาคม 2015, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุคนทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Effect of the chemical agents on properties of rubber composite: preliminary study of energy-saved rubber compound", the 14th International Union of Materials Research Societies - International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015), 25 - 29 ตุลาคม 2015, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิริญาดา เกิดเมฆ, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ผลของสารควบคุมความหนืดต่อสมบัติของยางคอมปาวด์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ รุ่งสันเทียะ, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ผลของสารควบคุมความหนืดต่อสมบัติภายในและสมบัติเชิงกลพลวัตของยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2015]