ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2012

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 11
2012 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChoofong, S., exRimdusit, P., "Deoxycholate-Chitosan Nanospheres Fabricated by gamma-Irradiation and Chemical Modification: Nanoscale Synthesis and Controlled Studies", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 123, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2012, หน้า 3309-3320
2012 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exW. Klysubun, exP. songsiriritthigul, exS. Limpijumnong, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 407, ฉบับที่ 15, สิงหาคม - มีนาคม 2012, หน้า 2915-2918
2012 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical structure, thermal and mechanical properties of poly(nucleotide)-cationic amphiphile films", POLYMER CHEMISTRY, ปีที่ 3, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2012, หน้า 2350-2354
2012 inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPooarporn, Y., exSongsiriritthigul, P., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exRobl, S., exBraun, A.M., exWรถrner, M., "(Photo)Electrochemical characterization of nanoporous TiO 2 and Ce-doped TiO 2 sol-gel film electrodes", Electrochimica Acta, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 113-124
2012 exSurassawatee Jamikorn, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Dennis Friedrich, exDr. Thomas Dittrich, "Solar cell based on PEO, inorganic cations and ionic liquids", Nanomaterials and Energy, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2012, หน้า 216-224
2012 inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exRachel Coulter, exProf. Sylvain Cristol, exProf. Annick Rubbens, exDr. Caroline Pirovano, exDr. Axel Lofberg, exProf. Gopinathan Sankar, exDr. Wouter van Beek, exProf. Elisabeth Bordes-Richard, exProf. Rose-Noelle Vannier, "A comprehensive scenario of the crystal growth of ?-Bi 2MoO6 catalyst during hydrothermal synthesis", Crystal Growth and Design, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 5994-6003
2012 exดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์, exนส. ปนิฏฐา สมบุญชู , exนส. วีรญา ดีแน่น , inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Performance and status of beamline BL8 at SLRI for X-ray absorption spectroscopy", Journal of Synchrotron Radiation, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2012, หน้า 930-936
2012 exS.R. Taylor, exF. Contu, exR. Santhanam, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Use of Cationic Fluoroprobes to Characterize Ionic Pathways in Organic Coatings", Progress in Organic Coatings, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2-3, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2012, หน้า 169-172
2012 exNa-Youn Kim, exYoung Soo Yun, exJae-Yun Lee, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHye-ri Pyo, exIn-Joo Chin, exHyoung-Joon Jin, "Enhanced Impact Properties of Polylactide by Poly(lactide-b-butadiene-b-lactide)Triblock Copolymer", Macromolecular Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 9, เมษายน 2012, หน้า 943-947
2012 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEunha Park, exIn-Joo Chin, "Synthesis and characterization of polylactide–poly(methyl methacrylate) copolymer by combining of ROP and AGET ATRP", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 993-1000
2012 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKatharina J Jetzschmann, exWalter F. M. St?cklein, exFrieder W. Scheller, exNenad Gajovic-Eichelmann, "Protein Rebinding to a Surface?Confined Imprint", Advanced Functional Materials, ปีที่ 22, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2012, หน้า 5231-5237

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2012 inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVoranuch Somsongkul, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "C62 -Improved stability of unsealed quasi-solid-state dye-sensitized solar cell based on carbon materials with LaCoO3 additive as counter electrode", Hybrid and Organic Photovoltaics Conference (HOPV) 2012, 6 - 9 พฤษภาคม 2012, Uppsala ราชอาณาจักรสวีเดน
2012 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, exPakjira Rimdusit, "A GREEN RADIOLYTIC SYNTHESIS OF PEGMA-GRAFTED-DEOXYCHOLATE CHITOSAN NANOPARTICLES AS A DRUG CARRIER", International Co The 10 th Meeting of the Ionizing Radiation and Polymers Symposium, 14 - 19 ตุลาคม 2012, Cracow สาธารณรัฐโปแลนด์
2012 exThitirat RATTANAWONGWIBOON, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKamonwan Haema, "Stearylated chitosan nanoparticle as a biodegradable nanofiller for PLA: radiolytic synthesis and characterization", The 10th Meeting of the Ionizing Radiation and Polymers Symposium IPaP's 2012, 14 - 19 ตุลาคม 2012, Cracow สาธารณรัฐโปแลนด์
2012 exThitirat RATTANAWONGWIBOON, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "STEARYLATED CHITOSAN NANOPARTICLE AS A BIODEGRADABLE NANOFILLER FOR PLA: RADIOLYTIC SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION STUDIES", The 10th meeting of the Ionizing Radiation and Polymers symposium (RaP’2012), 14 - 19 ตุลาคม 2012, Krakow สาธารณรัฐโปแลนด์
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "ผลของการเกิดชั้นพอลิอิเล็กโทรไลต์บนผ้าฝ้ายต่อสมบัติการติดสีไดเร็กท์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2012]