ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, exGarry R. Buettner, "Chitosan gallate as a novel potential polysaccharide antioxidant: an EPR study", Carbohydrate Research, ปีที่ 345, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 132-140
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMs.Pakjira Rimdusit, exMs.Surakarn Choofong, exDr.Thananchai Piroonpan, exDr.Sunchai Nilsuwankosit, "Systematic fabrication of chitosan nanoparticle by gamma irradiation", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 79, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2010, หน้า 1095-1102
2010 exAngelique C Eslami, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exBrett A Wagner, exGarry R. Buettner, "Free radicals produced by the oxidation of gallic acid: an electron paramagnetic resonance study", Chemistry Central Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2010, หน้า 1-4
2010 exVivekaphirat, S., exSae-kung, C., exThang, S.H., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improved stability of unsealed quasi-solid-state dye-sensitized solar cell using poly(3,4-ethylenedioxythiophene) film as layer electrolyte", Materials Science Forum, ปีที่ 663-665, สิงหาคม 2010, หน้า 852-856
2010 exSomsongkul, V., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carbon black-LaCoO3 composite material as counter electrode for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell", Materials Science Forum, ปีที่ 663-665, สิงหาคม 2010, หน้า 451-454
2010 exMichaela M?hlberg, ex Da’san M.M. Jaradat, exRolf Kleineweischede, exIlona Papp, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSilvia Muth, exMalgorzata Broncel, exChristian P.R. Hackenberger, "Acidic and basic deprotection strategies of borane-protected phosphinothioesters for the traceless Staudinger ligation", Bioorganic & Medicinal Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2010, หน้า 3679-3686
2010 inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exDr. Vladimir Martis, exDr. Caroline Pirovano, exDr. Axel Lofberg, exDr. Wouter van Beek, exProf. Gopinathan Sankar, exProf. Annick Rubbens, exProf. Sylvain Cristol, exProf. Rose-Noelle Vannier, exProf. Elisabeth Bordes-Richard, "Synthesis of g-Bi2MoO6 catalyst studied by combined high-resolution powder diffraction, XANES and Raman spectroscopy", Catalysis Today, ปีที่ 157, ฉบับที่ 1-4, พฤศจิกายน 2010, หน้า 257-262

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMs.Thitirat Rattanawongwiboon, exMs.Pakjira Rimdusit, "SELF-ASSEMBLY STEARYL CHITOSANNANOPARTICLE: GAMMA RADIATION SYNTHESIS", Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMs.Kamonwan Haema, exDr.Thananchai Piroonpan, "FABRICATION OF POLYMERIC NANOPOROUS MEMBRANE BY ALPHA PARTICLE ACTIVATION", Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exระพัชร์ บุญผ่อง, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of LaCoO3 additive on the electrochemical behavior of zinc anode in alkaline solution", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials (OEEM 2010), 1 - 5 สิงหาคม 2010, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exสุธิดา วิเวกาภิรัตน์, exชัยยุทธ์ แซ่คุง, exSan H. Thang, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improved stability of unsealed quasi-solid-state dye-sensitized solar cell using poly (3,4-ethylenedioxythiophene) film as layer electrolyte", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials (OEEM 2010), 1 - 4 สิงหาคม 2010, คุน หมิง อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exสัญญา ปรางศรีอรุณ, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Partial oxidation of methane to syngas by LaCoO3 oxidative catalyst", 239th American Chemical Society National Meeting & Exposition ON-SITE PROGRAM, 21 - 25 มีนาคม 2010, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2010 exสัญญา ปรางศรีอรุณ, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล, exProf.Dr.Hans Schulz, "Preparation and characterization of supported cobalt catalysts for Fischer - Tropsch synthesis", 239th American Chemical Society National Meeting & Exposition ON-SITE PROGRAM, 21 - 25 มีนาคม 2010, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สุรัสวตี จามิกรณ์, "Enhanced Efficiency of Natural Dye-Sensitized Solar Cells Using Modified PEO Composite Electrolyte", International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals 2010 (ICSM2010), 4 - 9 กรกฎาคม 2010, โตเกียว ญี่ปุ่น
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติรัตน์ วงษ์รัตนวิบูลย์, "Fabrication of stearyl-chitosan nanoparticle by nanoscale radiation induction: an approach for green bio-based additive for polylactic acid", Innobioplast 2010, 9 - 11 กันยายน 2010
2010 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Local Structures of Cobalt in Co-doped TiO2 by X-ray Absorption Spectroscopy", The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and 7th Asian Meeting on Electro Ceramics, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2010, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2010 exSomsongkul, V., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carbon black-LaCoO3 composite material as counter electrode for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials, OEEM2010, 1 สิงหาคม - 14 ตุลาคม 2010, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นพอลิอิเล็กโทรไลต์เพื่อสมบัติการย้อมสีและการคงทนของสีต่อการซัก", การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ไหมไทยก้าวสู่สากล” , 22 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2010]