ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2014

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 18
2014 exKamonwon Haema, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Stearyl methacrylate-grafted-chitosan nanoparticle as a nanofiller for PLA: Radiation-induced grafting and characterization", Radiation Physics and Chemistry 94 , ปีที่ 94, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 205-210
2014 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, exPakjira Rimdusit, exThananchai Piroonpan, "Radiation-induced graft copolymerization of poly(ethylene glycol) monomethacrylate onto deoxycholate-chitosan nanoparticles as a drug carrier", Radiation Physics and Chemistry , ปีที่ 94, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 199-204
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exRadabutra, S., exThanawan, S., exVallat, M.-F., exNardin, M., exMougin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 345-348
2014 exVallat, M.-F., exRadabutra, S., exThanawan, S., exBresson, B., inดร.รังสิมา ชลคุป, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMougin, K., "Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorination", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 369-372
2014 inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoshida, N, exOiki, S, exHirata, F, "Probing "ambivalent" snug-fit sites in the KcsA potassium channel using three-dimensional reference interaction site model (3D-RISM) theory", PURE AND APPLIED CHEMISTRY, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 97-104
2014 exChew, L.M., exKangvansura, P., exRuland, H., exSchulte, H.J., exSomsen, C., exXia, W., exEggeler, G., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exMuhler, M., "Effect of nitrogen doping on the reducibility, activity and selectivity of carbon nanotube-supported iron catalysts applied in CO2 hydrogenation", Applied Catalysis A: General, ปีที่ 482, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 163-170
2014 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArkadiusz Chworos, "DNA-functionalized polystyrene particles and their controlled self-assembly", RSC Advances, ปีที่ 4, ฉบับที่ 58, กรกฎาคม 2014, หน้า 30648-30653
2014 exนาย.ธนิศ ตั้งเจริญ , exดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. วิษณุ เพชรภา, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy and magnetic characteristics studies of metal ferrites (metal = Ni, Mn, Cu) synthesized by sol-gel auto-combustion method", Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, ปีที่ 211, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1903-1911
2014 exSaengthong, S, exPiroonpan, T, exTangthong, T, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of microporous chitosan/silk fibroin as a scaffold material using electron beam", MACROMOLECULAR RESEARCH, ปีที่ 22, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014, หน้า 717-724
2014 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exHaema, K, exTangthong, T, exPiroonpan, T, "Modification of Chitosan onto PE by Irradiation in Salt Solutions and Possible Use as Cu2+ Complex Film for Pest Snail Control", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 131, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2014
2014 inนางสาววรนุช สมส่งกุล, exLang, F, exJeong, AR, exRusu, M, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDittrich, T, "Hole blocking PbI2/CH3 NH3PbI3 interface", PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 763-766
2014 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exSang-urai, S, exSmith, MF, exMaensiri, S, exSeraphin, S, "Effects of cerium dopant concentration on structural properties and photocatalytic activity of electrospun Ce-doped TiO2 nanofibers", APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, ปีที่ 117, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1191-1201
2014 exThitirat RATTANAWONGWIBOON, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Light stabilizereconjugatedestearylate chitosan nanoparticles: A bio-based additive for free radical stabilization of healthcare plastics under irradiation", Polymer Degradation and Stability, ปีที่ 109, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2014, หน้า 405-415
2014 exKangvansura, Praewpilin, exSchulz, Hans, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, exPoo-arporn, Yingyot, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Reduced cobalt phases of ZrO2 and Ru/ZrO2 promoted cobalt catalysts and product distributions from Fischer-Tropsch synthesis", MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS, ปีที่ 190, ธันวาคม 2014, หน้า 82-89
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exFlorence Delor-Jestin, "Effect of palm fibre on photo and thermo-degradation of polyethylene composites", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 0, กันยายน 2014, หน้า 908-915
2014 inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFumio Hirata, exNorio Yoshida, exShigetoshi Oiki, "Distinct configurations of cations and water in the selectivity filter of the KcsA potassium channel probed by 3D-RISM theory", Journal of Molecular Liquids, ปีที่ 200, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014
2014 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNenad Gajovic-Eichelmann, exFelix Wojcik, exLaura Hartmann, exFrank F. Bier, exFrieder W. Scheller, "Electrochemical displacement sensor based on ferrocene boronic acid tracer and immobilized glycan for saccharide binding proteins and E. coli", Biosensors and Bioelectronics, ปีที่ 58, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2014, หน้า 1-8
2014 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNenad Gajovic?Eichelmann, exFrank F. Bier, exFrieder W. Scheller, "Hybrid Material for Protein Sensing Based on Electrosynthesized MIP on a Mannose Terminated Self?Assembled Monolayer", Advanced Functional Materials, ปีที่ 24, ฉบับที่ 15, เมษายน 2014, หน้า 2233-2239

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 18
2014 exวิชชุพรรณ บุญช่วยเหลือ, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Star-shaped poly (caprolactone-co-lactide) for toughening and optical transparent PLA", IUPAC World Polymer Congress 2014, The 45th International Symposium on Macromolecules (MACRO2014), 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exSurassawatee Jamikorn, exWeera Suanthaisong, exAtittaya Naikaew, exSuthida Vivekaphirat, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposited Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Counter Electrodes for Solid-state Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells", The 6th International Conference on Hybrid Organic Photovoltaic (HOPV14) , 11 - 14 พฤษภาคม 2014, Lasanne สมาพันธรัฐสวิส
2014 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "The physical properties, sound absorption and thermal conductivity of bamboo fiber/polypropylene nonwoven for automotive application", MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, "Radiation assisted synthesis of amphiphilic core-shell water soluble chitosan nanoparticles as therapeutic drug carrier", Ionizing Radiation and Polymers 2014 (IRaP2014), 5 - 9 ตุลาคม 2014, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, exKamonon Haema, exParichart Kongkaoropthum , exEkkapap Huajaikaew, "Progress in Radiation-induced modification of chitosan nanoparticles for medicine, agriculture and bioplastics", 107th TRF Seminar Series in Basic Research, 1 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exMr.Ekkapap Huajaikaew, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Preparation of poly(acrylic acid)-chitosan nanogel for ammonium nitrate fertilizer entrapment", International Conference of Asian Environmental Chemistry 2014 (ICAEC2014), 24 - 26 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exMr.Ekkapap Huajaikaew, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Poly(acrylic acid)-chitosan nanogel as a superwater adsorbent and nitrogen fertilizer controlled release system: nano sized control under irradiation", Ionizing Radiation and Polymers 2014 (IRaP2014), 5 - 9 ตุลาคม 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exMr.Ekkapap Huajaikaew, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Graft copolymerization of poly(acrylic acid) onto chitosan under irradiation: formation nanogel for N fertilizer entrapment and controlled release", MACRO2014 (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exKamonwon Haema, exChantiga Choochottiros, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Star-shape PLA conjugated light stabilizer as a free radical scavenger bioadditive for radiation sterilized PLA", Ionizing Radiation and Polymers 2014 (IRaP2014), 5 - 9 ตุลาคม 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exKanokwan Jannoo, exChurapa Thirapatsakul, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Electron beam assisted synthesis of silver nano particle in chitosan stabilizer: preparation condition, stability and inhibition of building fungi studies", Ionizing Radiation and Polymers 2014 (IRaP 2014), 5 - 9 ตุลาคม 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exSoraya Wongkrongsak, exTheeranan Tangthong, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Electron beam induced water-soluble silk fibroin nanoparticles as a natural antioxidant and reducing agent for green synthesis of gold nano colloid", Ionizing Radiation and Polymer 2014 (IRaP 2014), 5 - 9 ตุลาคม 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exStitchot Trakulboonyakorn, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Dodecyl methacrylate-grafted-silica nanoparticles though gamma irradiation: a supperhydrophobic coating for waterproof surface", Ionizing Radiation and Polymers 2014 (IRaP 2014), 5 - 9 ตุลาคม 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exStichot Trakulboonyakorn, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Preparation of nanostructural superhydrophobic coating from dodecyl methacrylate-grafted-silica nanoparticle using irradiation", MACRO2014 (IUPAC), 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนางสาววรนุช สมส่งกุล, exสุรัสสวตี จามิกรณ์, exรศ. อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, exSan H.Thang, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency and Stability Enhancement of Quasi-solid-state Dye-sensitized Solar Cells Based on PEO Composite Polymer Blend Electrolytes", Nano Thailand 2014, 25 - 28 พฤศจิกายน 2014, ปทุมธานี ประเทศไทย
2014 exWorasarit Sangsui, exPraewpilin Kangvanrura, exSiritha Asadasuk, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "La1-xAxCoO3 perovskite type oxides as catalysts for VOCs oxidation", 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8), 15 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exAysu Yarman, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaria Bosserdt, exKatharina J. Jetzschmann, exNenad Gajovic-Eichelmann, exFrieder W. Scheller, "Molecular Imprinting: From Biology to Chemistry", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOLECULAR CHEMISTRY: 2014, 18 - 19 ธันวาคม 2014, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2014 exWorasarit Sangsui, exPraewpilin Kangvansura, exSiritha Asadasuk, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "La1-xA'xCoO3-d Perovskite Type Oxides as Catalysts for VOCs Oxidation", The 8th International Conference on Materials Science and Technology, 15 - 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exTangcharoen, T., exKlysubun, W., inดร.ชนาภา คงมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPecharapa, W., "The disordered cation distribution studies of nanosized zinc ferrite powders by synchrotron X-ray absorption spectroscopy", , 28 กรกฎาคม 2014
Publish Year National Conference 2
2014 exPattra Lertsarawut, exPimporn Uttayarat , inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Production of silk fibroin and poly(ethylene glycol) based hydrogel using electron beam-induced crosslinking", The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSoraya Wongkrongsak, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, exTheeranan Tangthong, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Production of nano silk fibroin as a water-based antioxidant using electron beam irradiation", The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17&BudgetYear=2014]