ผลงานภาควิชาสัตวบาล ปี 2022

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวบาล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาสัตวบาล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาสัตวบาล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาสัตวบาล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาสัตวบาล ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาสัตวบาล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาสัตวบาล ปี 2022

Publish Year International Journal 15
2022 exThiengpimol, P, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic and phenotypic correlations between backfat thickness and weight at 28 weeks of age, and reproductive performance in primiparous Landrace sows raised under tropical conditions", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exBoontiam, W., inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, exKim, Y.Y., exKitipongpysan, S., exHong, J., "Hydrolyzed Yeast Supplementation to Newly Weaned Piglets: Growth Performance, Gut Health, and Microbial Fermentation", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022
2022 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, exสุปรีย์ยา เทพรักษ์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, exดร.อัคร สุประทักษ์, "Objective scoring of footpad dermatitis in broiler chickens using image segmentation and a deep learning approach: camera-based scoring system", British Poultry Science, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, มกราคม 2022, หน้า 427-433
2022 inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKoomkrong, N., "Expression levels of filaggrin-2 in relation to drip loss in pigs", Animal Bioscience, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 624-630
2022 exProchaska, J., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สิลา สุขวัจน์, อาจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Evaluation of a commercial SPF Litopenaeus vannamei shrimp breeding program: Resistance to infectious myonecrosis virus (IMNV), Taura syndrome virus (TSV), and white spot syndrome virus (WSSV) from laboratory challenges", Aquaculture, ปีที่ 554, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exChananphat Tantikositruj, exAnyarat Thiptara, exWarangkana Kitpipit, exIttidet Wichianrat, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Boonkaewwan, "Pro-inflammatory cytokine release from chicken peripheral bloodmononuclear cells stimulated with lipopolysaccharide", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 885-889
2022 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, exนนทวุฒิ จันทรา , inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Chemical composition and standardized ileal digestibility of crude protein and amino acid in whole yeast and autolyzed yeast derived from sugarcane ethanol production fed to growing pigs", Animal Bioscience, ปีที่ 35, ฉบับที่ 9, เมษายน 2022, หน้า 1400-1407
2022 inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ex A. Kaewkot, exM. Chanaksorn, ex C. Tantikositruj, exA. Gunawan, "Genetic Association and Expression of JHDM1A Gene Related to Meat pH in Commercial Pigs", Tropical Animal Science Journal , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 128-133
2022 exNamted, S., inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Dietary autolysed yeast modulates blood profiles, small intestinal morphology and caecal microbiota of weaning pigs", Animal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022
2022 inนายพีรยุทธ นิลชื่น, exPiamkhla, S., "Measurement of beef carcass ribeye area and backfat thickness using mobile phone application", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 190-198
2022 exNamted, S., inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "A Review: Using Yeast Extract as Feed Additive in Pig Diets", Advances in Animal and Veterinary Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 2384-2395
2022 exKitcharoen, N., exMeekaew, P., inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Heritability and Genotype-by-Environment Interaction for Harvest Weight of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus, Fed with Fish Meal-and Non-Fish Meal-Based Diets", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1-9
2022 exTantikositruj, C., exGunawan, A., exUddin, M.J., inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLaenoi, W., inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hematology and toll-like receptors 2 and 4 and lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-ฮฑ factor gene expression in peripheral blood mononuclear cells of Thai indigenous chickens", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 2795-2799
2022 inดร.มัธย์ฤน โล่ทอง, อาจารย์, exนายเกียรติศักดิ์ อนุรุต , exน.สพ.สพล เสิมเสริมบุญ , exรศ.สพ.ญ.ดร.สุทธาสินี ปุญญโชติ, exรศ.นส.พ.ดร.สัมพันธ์ ธรรมเจริญ, "The seasonal effect on the performance of pigs reared in a backyard pig farm in Thailand: retrospective study", Journal of the Indonesian Tropical Agriculture , ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, หน้า 328-339
2022 exเอกอดิศร คำพอง, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมบัติ ประสงค์สุข, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, รองศาสตราจารย์, "Long-term Feeding Effects of Calcium-bentonite Clay in Aflatoxin B1 Contaminated Diet on Egg Production, Egg Quality and Immune Status of Laying Hens", Indian Journal Of Animal Research , ปีที่ 2022, ฉบับที่ 1434, มกราคม 2022, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 3
2022 exณัชชา เกษพานิช, exผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, exผศ.ดร.ทศพล มูลมณี, inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบระดับการเติม Pediococcus pentosaceus สำหรับอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก ต่อคุณภาพการหมัก คุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ในหลอดทดลอง", วารสารเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 109-121
2022 exนายณัชชา เกษพานิช, exผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ทศพล มูลมณี, inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์, "Effect of Lactobacillus paracasei Inoculation at Different Level on Fermentation Quality and Chemical Composition of Ensiled Total Mixed Ration (eTMR)", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 586-596
2022 exสุพจน์ โกเมนเอก, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายสมบัติ ประสงค์สุข, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเสริมแคโรทีนนอยด์สังเคราะห์ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสีไข่แดงของเป็ดไข่", วารสารเกษตร , ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 449-461

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 exGorn Perapalanunt, exJirat Viriyataranon, exChinnakrit Channok, exBhumibhat Imsamran, exAmpan Laosunthara, inนายดนัย จัตวา, อาจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exTakumi Ohashi, exNatt Leelawat, exJing Tang, "Towards Data-Driven Dairy Farming in Thailand: A Preliminary Survey of Farmer’s Needs Based on In-Depth Interviews", 13th AHFE International Conference on Social and Occupational Ergonomics, 24 - 28 กรกฎาคม 2022, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 5
2022 exอ.ยุทธนา สุนันตา, exนางสาวสุรีรัตน์ อุ่นวิเศษ, exนางสาวจิราวรรณ์ สอนพิชัย, inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ, "ความแตกต่างของวัสดุรองรังไข่ต่อความชอบและคุณภาพภายนอกของไข่ในไก่แม่พันธุ์พื้นเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exพูลศักดิ์ ตรีวัย, exอาภาภรณ์ ลวดลายทอง, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปริมาณแบคทีเรียและการเสริมหนอนแมลงวันลายในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12, 23 - 24 มิถุนายน 2022, นครปฐม ประเทศไทย
2022 exนายพูลศักดิ์ ตรีวัย, exนายธนากร วิชัยวงษ์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, "ผลของสมดุลกรดอะมิโนในอาหารไก่เนื้อต่อประสิทธิภาพการใช้โปรตีน สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และค่าทางเคมีในเลือด", งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1, 18 - 19 สิงหาคม 2022, สงขลา ประเทศไทย
2022 exนางสาวอาภาภรณ์ ลวดลายทอง, exดร. ไพรัตน์ ศรีชนะ, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, "ค่าการย่อยได้มาตรฐานที่ลำไส้เล็กส่วนท้ายของโปรตีนและกรดอะมิโนในกากถั่วเหลืองหมักสำหรับไก่เนื้อ", งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1, 18 - 19 สิงหาคม 2022, สงขลา ประเทศไทย
2022 exกุลธิดา ศิลมั่น, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inนายสมบัติ ประสงค์สุข, "ผลของการเสริมกรดกัวนิดีนแอซิติกในอาหารโปรตีนและพลังงานต่ำต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ผลผลิตซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะรุ่นและขุน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=10&BudgetYear=2022]