การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2014

57

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

63

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

103

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

10

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :MyCoE ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :MyCOE / SERVIR Southeast Asia Fellowship Program,14 ม.ค. 2014 - 25 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204421 ชื่อวิชา Computer Networks,2 มิ.ย. 2014 - 2 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเคมีอนินทรีย์อุตสาหกรรม,18 ส.ค. 2014 - 12 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416591 ชื่อวิชา Research Methods in Genetics,1 ม.ค. 2014 - 28 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,11 ส.ค. 2014 - 12 ธ.ค. 2014

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง สกลนคร การใช้ประโยชน์ :อบรมการกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาข้าวฮางพร้อมบริโภค อบรม GMP ในการผลิต,22 พ.ค. 2014 - 22 พ.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง สกลนคร การใช้ประโยชน์ :อบรมการกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาข้าวฮางพร้อมบริโภค อบรม GMP ในการผลิต,22 พ.ค. 2014 - 22 พ.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการพัฒนาการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน,30 ก.ค. 2014 - 30 ก.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการตรวจหาชนิด และ serotype ของเชื้อ S. suis ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่ส่งมาตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ,1 เม.ย. 2014 - 31 ธ.ค. 2019

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด