การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2006

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :PSSN การใช้ประโยชน์ :องค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,25 ส.ค. 2006 - 25 ส.ค. 2006
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานเผยแพร่ในงานการประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2549,18 ธ.ค. 2006 - 20 ธ.ค. 2006
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผลงานในการประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ,17 ธ.ค. 2006 - 19 ธ.ค. 2006
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ,14 ก.พ. 2006 - 29 ก.ย. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด