การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2020

100

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

106

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

76

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

9

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 6
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท sk 2020 การใช้ประโยชน์ :ซื้ออนุสิทธิบัตร เพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์,29 ก.พ. 2020 - 31 ธ.ค. 2025
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท sk 2020 การใช้ประโยชน์ :ซื้ออนุสิทธิบัตร เพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์,29 ก.พ. 2020 - 31 ธ.ค. 2025
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทออลไซออนซ์แอสโซซิเอทส จำกัด การใช้ประโยชน์ :ซื้ออนุสิทธิบัตร,30 ต.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2025
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทออลไซออนซ์แอสโซซิเอทส จำกัด การใช้ประโยชน์ :ซื้ออนุสิทธิบัตร,30 ต.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2025
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก ชัยแหม่ง การใช้ประโยชน์ :หจก ชัยแหม่ง ซื้ออนุสิทธิบัตรเครื่องผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ดจาก มก เพื่อนำแบบไปผลิตขายเชิงพาณิชย์,8 ธ.ค. 2020 - 2 ธ.ค. 2024
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก ชัยแหม่ง การใช้ประโยชน์ :หจก ชัยแหม่ง ซื้ออนุสิทธิบัตรเครื่องผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ดจาก มก เพื่อนำแบบไปผลิตขายเชิงพาณิชย์,8 ธ.ค. 2020 - 2 ธ.ค. 2024