การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2019

107

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

101

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

107

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

11

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบผลิตก้อนเห็ดัตโนมัติครบวงจร แหล่งทุน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน,4 ธ.ค. 2019 - 1 ธ.ค. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบผลิตก้อนเห็ดัตโนมัติครบวงจร แหล่งทุน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน,4 ธ.ค. 2019 - 1 ธ.ค. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมที่มีต่อค่ามวลกล้ามเนื้อของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกณฑ์ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ,30 พ.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและการพัฒนาโปรแกรมฯ แหล่งทุน :สวรส.,2 ก.ย. 2019 - 28 ก.พ. 2021

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนดาวล้อมเดือนและชุมชนโดยรอบวิทยาเขต การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการเพิ่มผลผลิตข้าวจากการใช้ปุ๋ยเคมี,1 ก.พ. 2019 - 28 ก.พ. 2022
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :พื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้ผู้ปกครองและเด็กในพื้นที่จังหวัดสกลนครได้ตระหนักถึงผลกระทบ และตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง Health risk assessment of dermal exposure to Chlorpyrifos among children in agricultural areas in Sakon Nakhon Province, Thailand. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. DOI10.1080/10807039.2021.1976102. VOL. 27, NOS. 9–10, 2277–2287.,5 ส.ค. 2019 - 31 ส.ค. 2020
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาล จะทำให้ทราบผลการตรวจวัดเพื่อผู้ที่เกี่ยวจัดการแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารและความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ,1 พ.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2019