การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2013

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

70

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

99

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

8

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาเทคนิควิจัย,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01132491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Business,17 พ.ค. 2013 - 27 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02739111 ชื่อวิชา Computer & Information System,3 มิ.ย. 2013 - 1 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 26,23 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Geographical Distribution of Glutinous Rice in the Greater Mekong Sub-region แหล่งทุน :CASAF-GMS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,29 พ.ย. 2013 - 30 พ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416553 ชื่อวิชา Molecular Genetics,1 ส.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02739111 ชื่อวิชา Computer & Information System,3 มิ.ย. 2013 - 1 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 26,23 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 6
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หอการค้าจังหวัดนครพนม การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของหอการค้าจังหวัดนครพนม,11 มิ.ย. 2013 - 11 มิ.ย. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :พัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรัษณ์เขตอำเภอบึงโขงหลง,22 ส.ค. 2013 - 22 ส.ค. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการเตรียมการปิดหลักสูตรในสาขาพละศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ,30 ก.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลอำเภอบึงโขงหลง การใช้ประโยชน์ :ำไปใช้ในการวางแผนกาดำเนินกิจกรรมของเทศบาลอำเภอบึงโขงหลง,18 เม.ย. 2013 - 18 เม.ย. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใชนกาวางนโยบายกำหนดแผนงานขององค์การบริารส่วนจังหวัดสกลนครในปัถัดไป,25 ก.ค. 2013 - 12 ก.ย. 2014
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการวางแผนการปะชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลั,21 ม.ค. 2013 - 21 ม.ค. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 10
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาีชีพบ้านเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่อาเซียน,25 มิ.ย. 2013 - 26 มิ.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาีชีพบ้านเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่อาเซียน,25 มิ.ย. 2013 - 26 มิ.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำมาใช้ในการช่วยเหลือชุมชนในถิ่นธุรกันดารโดยร่วมกับโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง,14 มี.ค. 2013 - 14 มี.ค. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปให้เกษตรกรตัดสินใจเลือกใช้พันธุ์ถั่วเขียว,5 ก.ย. 2013 - 10 ธ.ค. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาีชีพบ้านเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่อาเซียน,25 มิ.ย. 2013 - 26 มิ.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาีชีพบ้านเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่อาเซียน,25 มิ.ย. 2013 - 26 มิ.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์โคนมภูพานจำกัด พังขว้าง เมือง สกลนคร การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงวัวนม,2 ม.ค. 2013 - 1 มี.ค. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านหนองหอย การใช้ประโยชน์ :การนำไปปรับใช้ในการประกอบสูตรอาหารเลี้ยงกระบือ,26 เม.ย. 2013 - 26 เม.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มโคเนื้อบ้านแป้นมาตรฐานอินทรีย์ การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นสูตรอาหารเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในกลุ่ม บ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร,1 ส.ค. 2013 - 1 ต.ค. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวฮางงอก อำเภอวานรนิวาส การใช้ประโยชน์ :กลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวฮางงอก อำเภอวานรนิวาส นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เและเป็นแนวทางในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับกล่มลูกค้าแต่ละรายได้อย่างถูกต้อง,27 พ.ค. 2013 - 27 พ.ค. 2013