การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2008

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

4

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 254621 ชื่อวิชา Advanced Fishery Product Analysis,11 ก.ย. 2008 - 11 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 253414 ชื่อวิชา Intro Geographic Inform System Fishery Mgt,14 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและป แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 พ.ย. 2008 - 2 พ.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิธีการเชิงละโมบสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 พ.ย. 2008 - 3 พ.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,9 มิ.ย. 2008 - 26 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,9 มิ.ย. 2008 - 26 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,30 ธ.ค. 2008 - 26 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,5 พ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :PSSN การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณชนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าชายเลน,28 พ.ค. 2008 - 28 พ.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :PSSN การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านการฟื้นฟูป่าชายโดยวิธี Biodiveristy corridor และได้รับรางวับ Best Poster Award,5 พ.ค. 2008 - 5 พ.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :SESAM and PSSN การใช้ประโยชน์ :งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องเขตของป่าชายเลนแบ่งตามชนิดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพ,1 ก.พ. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Science Direct "Computers and Electronics in Agriculture" การใช้ประโยชน์ :ลงบทความเผยแพร่เพื่อให้เป็นพื้นฐานองค์ความรู้และต่อยอด,30 ธ.ค. 2008 - 13 พ.ย. 2010