การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2009

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

66

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

3

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 18
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253413 ชื่อวิชา Remote Sensing for Fishery Resource Manage.,12 มิ.ย. 2009 - 12 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253413 ชื่อวิชา Remote Sensing for Fishery Resource Manage.,12 มิ.ย. 2009 - 12 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253413 ชื่อวิชา Remote Sensing for Fishery Resource Manage.,12 มิ.ย. 2009 - 12 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205355 ชื่อวิชา Electric Power System Analysis I,5 ต.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205355 ชื่อวิชา Electric Power System Analysis I,1 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,21 ต.ค. 2009 - 13 พ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ,8 ก.ย. 2009 - 27 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,30 ต.ค. 2009 - 26 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,8 มิ.ย. 2009 - 26 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,8 มิ.ย. 2009 - 26 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,2 พ.ย. 2009 - 15 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการสร้างและสลายสารประกอบคาร์บอนของยางพารา แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253413 ชื่อวิชา Remote Sensing for Fishery Resource Manage.,12 มิ.ย. 2009 - 12 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253413 ชื่อวิชา Remote Sensing for Fishery Resource Manage.,12 มิ.ย. 2009 - 12 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการวิวัฒน์แบบผลต่างเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 มิ.ย. 2009 - 1 เม.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205355 ชื่อวิชา Electric Power System Analysis I,1 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,2 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2014

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานไปเสนอในงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2009,21 ต.ค. 2009 - 22 ต.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานเผยแพร่ในการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ,28 ต.ค. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,หน่วยงานราชการในจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการประชาสัมพันธ์พื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์พันธุ์บัวในอุทยานให้เป็นที่รู้จักทั่วไป,18 ส.ค. 2009 - 26 ส.ค. 2010

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด