การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2018

97

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

113

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

118

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

12

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด