การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2017

80

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

132

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

149

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

10

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของระยะการสุกของผลเม่าและปริมาณของแข็งต่อความคงตัวของน้ำเม่า แหล่งทุน :สวพ. มก. ,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสาธารณสุข มก. ฉกส. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบำบัดน้ำเสีย,6 มี.ค. 2017 - 30 มี.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,31 ก.ค. 2017 - 8 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนด้านการผลิต,10 มิ.ย. 2017 - 11 มิ.ย. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด