การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2010

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203558 ชื่อวิชา Inspection & Rehabilitation of Structures,1 ธ.ค. 2010 - 1 มี.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205351 ชื่อวิชา Electromechanical Energy Conversion II,7 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยกระบวนการดิฟเฟอเรนเทียลอีโวลูชัน แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนตำบลเชียงเครือ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตปุ๋ยสั่งตัด,19 ต.ค. 2010 - 24 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโจ๊กผสมฟักทอง แหล่งทุน :สวพ มก,20 พ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,7 มิ.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205351 ชื่อวิชา Electromechanical Energy Conversion II,10 มิ.ย. 2010 - 4 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01254591 ชื่อวิชา Research Methods in Fishery Products,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253413 ชื่อวิชา Remote Sensing for Fishery Resource Manage.,16 ส.ค. 2010 - 10 ธ.ค. 2010

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด