การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2015

64

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

92

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

109

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

8

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 22
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 04801323 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,14 ก.ย. 2015 - 15 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 04801323 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,14 ก.ย. 2015 - 15 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253111 ชื่อวิชา General Fisheries,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204111 ชื่อวิชา Computers & Programming,1 พ.ค. 2015 - 3 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253111 ชื่อวิชา General Fisheries,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253111 ชื่อวิชา General Fisheries,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 ก.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :NAFRI-UNDP-Lao PDR ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Improving the Resilience of Climate Change in Agriculture Sector,22 ก.ค. 2015 - 23 ก.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว),1 ก.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว),1 ก.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203341 ชื่อวิชา Sanitary Engineering & Water Supply,19 ม.ค. 2015 - 24 ม.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาระบบฐานความรู้เกี่ยวกับพริกสำหรับกลุ่มปลูกพริกบ้านหนองหอย แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :NAFRI-UNDP-Lao PDR ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Improving the Resilience of Climate Change in Agriculture Sector,22 ก.ค. 2015 - 23 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,12 ม.ค. 2015 - 4 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204111 ชื่อวิชา Computers & Programming,3 ส.ค. 2015 - 3 พ.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253111 ชื่อวิชา General Fisheries,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252535 ชื่อวิชา Ecology of Sediments,3 ส.ค. 2015 - 29 ก.พ. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253111 ชื่อวิชา General Fisheries,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,1 ส.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,3 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนรอบหนองหารหลวง และลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :รูปแบบการปลูก พันธุ์ และแหล่งรับซื้อ,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮาง 6 กลุ่มในจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวฮางเพื่อให้ได้คุณภาพ ,23 มี.ค. 2015 - 23 มี.ค. 2015
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การใช้ประโยชน์ :ต้นพันธุ์ มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู - สกลนคร”,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2020
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลไปพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายของพนักงาน,1 ส.ค. 2015 - 28 ก.พ. 2017

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 2
2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมนุมเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ มก.ฉกส. และโครงการต้นกล้าสีขาว ธ.กรุงไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตชาข้าวฮางเพื่อขายและประชาสัมพันธ์ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 10,26 พ.ย. 2015 - 2 ธ.ค. 2015
2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมนุมเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ มก.ฉกส. และโครงการต้นกล้าสีขาว ธ.กรุงไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตชาข้าวฮางเพื่อขายและประชาสัมพันธ์ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 10,26 พ.ย. 2015 - 2 ธ.ค. 2015