การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2012

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

37

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

75

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

7

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 21
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203558 ชื่อวิชา Inspection & Rehabilitation of Structures,24 ม.ค. 2012 - 21 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 ส.ค. 2012 - 17 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 ส.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความผันแปรทางพันธุกรรมของปลาในกลุ่มปลาหนังบางชนิดในแม่น้ำโขงเมื่อใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็น แหล่งทุน :คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส.,1 เม.ย. 2012 - 1 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419211 ชื่อวิชา General Microbiology,16 พ.ย. 2012 - 18 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีช่องทางการไหลขนาดเล็ก แหล่งทุน :กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,1 ก.ค. 2012 - 30 ธ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 ส.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205364 ชื่อวิชา Digital Control Systems,1 ธ.ค. 2012 - 1 ธ.ค. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 ส.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 ส.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 ส.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 ส.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความผันแปรทางพันธุกรรมของปลาในกลุ่มปลาหนังบางชนิดในแม่น้ำโขงเมื่อใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็น แหล่งทุน :คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก. ฉกส.,1 เม.ย. 2012 - 1 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์”,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 พ.ย. 2012 - 4 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 ส.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 พ.ย. 2012 - 19 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052325 ชื่อวิชา Innovations in Food Processing,17 ส.ค. 2012 - 17 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 ส.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 2
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การใช้ประโยชน์ :งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงลึก ในหัวข้อสำคัญที่กำลังถูกผลักดันโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อกำหนดแนวคิดในการจัดหาไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ,1 ธ.ค. 2012 - 1 ธ.ค. 2015
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การใช้ประโยชน์ :รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,4 มิ.ย. 2012 - 1 ต.ค. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด