การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2016

103

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

145

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

113

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

11

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419211 ชื่อวิชา General Microbiology,12 ก.พ. 2016 - 12 ก.พ. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,10 มี.ค. 2016 - 11 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007551 ชื่อวิชา Advan.Physio.of Horticultural Crop Produc.,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินชุมชนข้าวเหนียวเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหม่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันฯ แหล่งทุน :กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,21 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175112 ชื่อวิชา Badminton for Health,1 ม.ค. 2016 - 1 ส.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01535311 ชื่อวิชา General Pharmacology,1 ส.ค. 2016 - 9 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,8 ส.ค. 2016 - 9 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01535311 ชื่อวิชา General Pharmacology,8 ส.ค. 2016 - 9 ธ.ค. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 7
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่เอกสารในงานข้าวฮางโลก ของจังหวัดสกลนคร,24 ก.พ. 2016 - 1 มี.ค. 2016
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่ในงานข้าวฮางโลก จังหวัดสกลนคร,24 ก.พ. 2016 - 1 มี.ค. 2016
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2016 - 30 ต.ค. 2020
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อำเภอ การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลสุขภาพที่ได้ไปวางแผนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในอำเภอ,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานการเกษตร, กรมการข้าวสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรสำหรับการปลูกข้าวในการเพิ่มผลผลิตข้าวจากการใส่ปุ๋ยเคมี,1 เม.ย. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วม,12 ก.พ. 2016 - 14 ก.พ. 2016
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และเลี้ยงโค การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์เคยู-สกลนคร,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การใช้ประโยชน์ :ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู - สกลนคร”,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2020
2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :พัฒนาชุมชน การใช้ประโยชน์ :การผลิตเครื่องใช้จากพืชน้ำเพื่อการจำหน่ายและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของท้องถิ่น,1 ม.ค. 2016 - 10 ม.ค. 2017
2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และเลี้ยงโค การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์เคยู-สกลนคร,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019