Search Result of "bio-ethanol"

About 26 results
Img

งานวิจัย

การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

การควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง lignin เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตเอทานอลจากชานอ้อย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจำนงค์ ชัญถาวร

แหล่งทุน:บริษัท ไทยออยล์เอทานอลจำกัด

Img

การประชุมวิชาการ

Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bio-ethanol production from molasses

ผู้แต่ง:ImgDr.Pramuan Saithong, ImgJun SHIMA, ImgToshihide Nakamura ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Improvement of yeast strains was suitable for bio-ethanol production from molasses

ผู้แต่ง:ImgDr.Pramuan Saithong, ImgJum Shima, ImgToshihide Nakamura ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:ImgJun SHIMA

แหล่งทุน:United Nation University (UNU)-Kirin Fellowship Programme

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง lignin เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตเอทานอลจากชานอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกิ่งสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การเตรียมกิ่งสบู่ดำโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอล

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การเตรียมกิ่งสบู่ดำโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อการผลิตเอทานอล

Img

Researcher

ดร. ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีคอมพิวเตอร์, เคมีเชิงฟิสิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

12