Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  DFTacetaldehydeacetic acidActivation energyadsorptionarticleATOMSCARBON NANOTUBESCatalysisCatalyst activitycharge transferCluster analysisCO oxidationCO2controlled studyDehydrogenationDensity-functional-theoryDFTethanolEthylene oxidationfructoseFurfuralFurfuryl Alcoholgraphitic carbon nitrideITERLewis Acidic BEA ZeolitesLewis acidic zeolitesLewis acidsM06-LMETAL-ORGANIC FRAMEWORKmetal–organic frameworkMetal-Organic Framework (MOF)Metal-Organic FrameworksMetal–Organic FrameworksMetalorganic frameworks (MOFs)metal–organic frameworksMetalโ€“organic frameworkmetalโ€“organic frameworksMethaneMOLECULESNumerical methodsPermanganatePetrochemical feedstockspHPhenol adsorptionphenol tautomerizationPhenolic compoundsPhenolic monomersPhenolicsPhosphotungstic acidPlasma - wall interfacePlasma wall interactionPlasma-facing componentsPlasma-induced erosionPLASMA-WALL INTERACTIONpolarizationPoly(ethylene terephthalate)Polymer crystalsPolymer formingPolymer meltsPostharvestPotassium Diaquabis(Oxalato)Chromate (III)Potential energyPREFERENTIAL OXIDATIONpressureProduct designPropane dehydrogenationproton-hoppingQuantum chemistryRate constantsRational Design of Lewis Acidic ZeolitesReaction intermediatesReaction kineticsUiO-66-SO3H UV-ViS Spectrophotometry Variable temperatureViscoelastic measurementswaterWATER OXIDATIONzeoliteZeolitesZINCZinc oxideZSM-5 ZEOLITEการเกิดปฏิกิริยาการสลายสีย้อมการสังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขีการออกแบบซีโอไลต์ชนิดกรดลิวอิสสำหรับการเชีวมวลซิงค์เปอร์ออกไซด์/ซิงค์ออกไซด์ซีโอไลด์ซีโอไลต์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนทิวป์ปฏิกิริยาเฟอร์ฟูรัลโฟโตแคทาไลซิสวัสดุชั้นสูงแอลคีนอิพ็อกซิเดชันไฮโดรเจน

  Interest

  Computational Chemistry/Catalysis by Zeolites and Nanostructured Materials

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 79 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 67 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (193)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Reaction mechanisms of the methylation of ethene with methanol and dimethyl ether over h-zsm-5: An ONIOM studyMaihom T., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Sirijaraensre J., Sirijaraensre J., Nanok T., Nanok T., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2009Journal of Physical Chemistry C
  113(16),pp. 6654-6662
  146
  2Reaction mechanisms for CO catalytic oxidation by N 2O on Fe-embedded grapheneWannakao S., Nongnual T., Khongpracha P., Maihom T., Limtrakul J.2012Journal of Physical Chemistry C
  116(32),pp. 16992-16998
  122
  3Production of formic acid via hydrogenation of CO2 over a copper-alkoxide-functionalized MOF: A mechanistic studyMaihom T., Wannakao S., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2013Journal of Physical Chemistry C
  117(34),pp. 17650-17658
  98
  4Effect of the zeolite nanocavity on the reaction mechanism of n-hexane cracking: A density functional theory studyMaihom T., Pantu P., Tachakritikul C., Probst M., Limtrakul J.2010Journal of Physical Chemistry C
  114(17),pp. 7850-7856
  85
  5Coordinatively Unsaturated Metal-Organic Frameworks M3(btc)2 (M = Cr, Fe, Co, Ni, Cu, and Zn) Catalyzing the Oxidation of CO by N2O: Insight from DFT CalculationsKetrat S., Maihom T., Maihom T., Wannakao S., Probst M., Probst M., Nokbin S., Limtrakul J.2017Inorganic Chemistry
  56(22),pp. 14005-14012
  79
  6Halogen substitutions leading to enhanced oxygen evolution and oxygen reduction reactions in metalloporphyrin frameworksWannakao S., Maihom T., Kongpatpanich K., Limtrakul J., Promarak V.2017Physical Chemistry Chemical Physics
  19(43),pp. 29540-29548
  56
  7Lithium Bond Impact on Lithium Polysulfide Adsorption with Functionalized Carbon Fiber Paper Interlayers for Lithium-Sulfur BatteriesMaihom T., Maihom T., Kaewruang S., Phattharasupakun N., Chiochan P., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018Journal of Physical Chemistry C
  122(13),pp. 7033-7040
  53
  8Single-atoms supported (Fe, Co, Ni, Cu) on graphitic carbon nitride for CO2 adsorption and hydrogenation to formic acid: First-principles insightsHomlamai K., Maihom T., Maihom T., Choomwattana S., Sawangphruk M., Limtrakul J.2020Applied Surface Science
  499
  53
  9Structures and mechanisms of the carbonyl-ene reaction between MOF-11 encapsulated formaldehyde and propylene: An ONIOM studyChoomwattana S., Maihom T., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J.2008Journal of Physical Chemistry C
  112(29),pp. 10855-10861
  51
  10Mechanistic studies on the transformation of ethanol into ethene over Fe-ZSM-5 zeoliteMaihom T., Khongpracha P., Sirijaraensre J., Limtrakul J.2013ChemPhysChem
  14(1),pp. 101-107
  47
  11Strong adsorption of lithium polysulfides on ethylenediamine-functionalized carbon fiber paper interlayer providing excellent capacity retention of lithium-sulfur batteriesKaewruang S., Chiochan P., Phattharasupakun N., Suktha P., Kongpatpanich K., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Sawangphruk M.2017Carbon
  123,pp. 492-501
  44
  12Theoretical study on structures and reaction mechanisms of ethylene oxide hydration over H-ZSM-5: Ethylene glycol formationMaihom T., Namuangruk S., Nanok T., Limtrakul J.2008Journal of Physical Chemistry C
  112(33),pp. 12914-12920
  41
  13Chiral Macroporous MOF Surfaces for Electroassisted Enantioselective Adsorption and SeparationSuttipat D., Butcha S., Butcha S., Assavapanumat S., Assavapanumat S., Maihom T., Gupta B., Perro A., Sojic N., Kuhn A., Wattanakit C.2020ACS applied materials & interfaces
  12(32),pp. 36548-36557
  41
  14Collaborative design of Li-S batteries using 3D N-doped graphene aerogel as a sulfur host and graphitic carbon nitride paper as an interlayerWutthiprom J., Phattharasupakun N., Khuntilo J., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Limtrakul J., Sawangphruk M.2017Sustainable Energy and Fuels
  1(8),pp. 1759-1765
  38
  15Ethylene Epoxidation with Nitrous Oxide over Fe–BTC Metal–Organic Frameworks: A DFT StudyMaihom T., Maihom T., Choomwattana S., Wannakao S., Probst M., Limtrakul J.2016ChemPhysChem
  17(21),pp. 3416-3422
  37
  16Adsorption and decarbonylation of furfural over H-ZSM-5 zeolite: A DFT studyCharoenwiangnuea P., Maihom T., Kongpracha P., Sirijaraensre J., Limtrakul J.2016RSC Advances
  6(107),pp. 105888-105894
  37
  17Insight into the effect of intercalated alkaline cations of layered manganese oxides on the oxygen reduction reaction and oxygen evolution reactionKosasang S., Ma N., Wuamprakhon P., Phattharasupakun N., Maihom T., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018Chemical Communications
  54(62),pp. 8575-8578
  34
  18Chemical Adsorption and Physical Confinement of Polysulfides with the Janus-faced Interlayer for High-performance Lithium-Sulfur BatteriesChiochan P., Kaewruang S., Phattharasupakun N., Wutthiprom J., Maihom T., Limtrakul J., Nagarkar S., Horike S., Sawangphruk M.2017Scientific Reports
  7(1)
  33
  19First-Principle study of lithium polysulfide adsorption on heteroatom doped graphitic carbon nitride for Lithium-Sulfur batteriesYamsang N., Sittiwong J., Srifa P., Boekfa B., Sawangphruk M., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2021Applied Surface Science
  565
  29
  20A DFT Study of Tungsten-Methylidene Formation on a W/ZSM-5 Zeolite: The Metathesis Active SiteMaihom T., Maihom T., Probst M., Limtrakul J.2015ChemPhysChem
  16(15),pp. 3334-3339
  29
  21Density functional study of the activity of gold-supported ZSM-5 zeolites for nitrous oxide decompositionMaihom T., Wannakao S., Boekfa B., Limtrakul J.2013Chemical Physics Letters
  556,pp. 217-224
  29
  22Porous Materials as a Platform for Highly Uniform Single-Atom Catalysts: Tuning the Electronic Structure for the Low-Temperature Oxidation of Carbon MonoxideWannakao S., Maihom T., Maihom T., Probst M., Probst M., Limtrakul J., Kongpatpanich K.2016Journal of Physical Chemistry C
  120(35),pp. 19686-19697
  27
  23Density Functional Investigation of the Conversion of Furfural to Furfuryl Alcohol by Reaction with i-Propanol over UiO-66 Metal-Organic FrameworkSittiwong J., Boonmark S., Nunthakitgoson W., Maihom T., Maihom T., Wattanakit C., Limtrakul J.2021Inorganic chemistry
  60(7),pp. 4860-4868
  26
  24Novel Hybrid Energy Conversion and Storage Cell with Photovoltaic and Supercapacitor Effects in Ionic Liquid ElectrolyteKalasina S., Phattharasupakun N., Maihom T., Promarak V., Sudyoadsuk T., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018Scientific Reports
  8(1)
  26
  25Theoretical study on the reaction mechanism of hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol on Lewis acidic BEA zeolites: Effects of defect structure and tetravalent metals substitutionInjongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Treesukul P., Sirijaraensre J., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J.2017Physical Chemistry Chemical Physics
  19(35),pp. 24042-24048
  25
  26Cooperative Brønsted-Lewis acid sites created by phosphotungstic acid encapsulated metal–organic frameworks for selective glucose conversion to 5-hydroxymethylfurfuralRahaman M.S., Tulaphol S., Tulaphol S., Hossain M.A., Jasinski J.B., Sun N., Sun N., George A., George A., Simmons B.A., Simmons B.A., Maihom T., Crocker M., Sathitsuksanoh N.2021Fuel
  25
  27Insights into the reaction mechanism of: N -hexane dehydroaromatization to benzene over gallium embedded HZSM-5: Effect of H2 incorporated on active sitesThivasasith A., Maihom T., Pengpanich S., Limtrakul J., Wattanakit C.2019Physical Chemistry Chemical Physics
  21(10),pp. 5359-5367
  23
  28Density functional theory study of the dehydrogenation of ethanol to acetaldehyde over the Au-exchanged ZSM-5 zeolite: Effect of surface oxygenMaihom T., Maihom T., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Journal of Physical Chemistry C
  118(32),pp. 18564-18572
  23
  29Computational study of the carbonyl-ene reaction between formaldehyde and propylene encapsulated in coordinatively unsaturated metal-organic frameworks M3(btc)2 (M = Fe, Co, Ni, Cu and Zn)Maihom T., Probst M., Limtrakul J.2019Physical Chemistry Chemical Physics
  21(5),pp. 2783-2789
  22
  30Furfural to Furfuryl Alcohol: Computational Study of the Hydrogen Transfer on Lewis Acidic BEA Zeolites and Effects of Cation Exchange and Tetravalent Metal SubstitutionPrasertsab A., Maihom T., Probst M., Wattanakit C., Limtrakul J.2018Inorganic Chemistry
  57(11),pp. 6599-6605
  21
  31Layered manganese oxide nanosheets coated on N-doped graphene aerogel for hydrazine detection: Reaction mechanism investigated by in situ electrochemical X-ray absorption spectroscopyWuamprakhon P., Krittayavathananon A., Ma N., Phattharasupakun N., Maihom T., Limtrakul J., Sawangphruk M.2018Journal of Electroanalytical Chemistry
  808,pp. 124-132
  21
  32Formaldehyde encapsulated in lithium-decorated metal-organic frameworks: A density functional theory studyMaihom T., Choomwattana S., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J.2012ChemPhysChem
  13(1),pp. 245-249
  18
  33Electron impact ionization cross sections of beryllium and beryllium hydridesMaihom T., Maihom T., Sukuba I., Janev R., Becker K., Märk T., Kaiser A., Limtrakul J., Urban J., MacH P., Probst M.2013European Physical Journal D
  67(1)
  17
  34A computational study of the catalytic aerobic epoxidation of propylene over the coordinatively unsaturated metal-organic framework Fe3(btc)2: Formation of propylene oxide and competing reactionsMaihom T., Maihom T., Sawangphruk M., Probst M., Limtrakul J.2018Physical Chemistry Chemical Physics
  20(9),pp. 6726-6734
  17
  35Theoretical study of CO2 hydrogenation into formic acid on Lewis acid zeolitesThongnuam W., Maihom T., Choomwattana S., Injongkol Y., Boekfa B., Treesukol P., Limtrakul J.2018Physical Chemistry Chemical Physics
  20(39),pp. 25179-25185
  15
  36Selective Bond Excision in Nitroimidazoles by Electron Transfer ExperimentsMendes M., Mendes M., Probst M., Maihom T., García G., Limão-Vieira P.2019Journal of Physical Chemistry A
  123(18),pp. 4068-4073
  15
  37Theoretical insights into furfural reduction to furfuryl alcohol via the catalytic hydrogen transfer reaction catalyzed by cations exchanged zirconium-containing zeolitesSittiwong J., Prasertsab A., Boonmark S., Nunthakitgoson W., Srifa P., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2021Molecular Catalysis
  504
  15
  38Hydration of carbon dioxide in copper-alkoxide functionalized metal-organic frameworks: A DFT studyRaksakoon C., Maihom T., Maihom T., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Journal of Physical Chemistry C
  119(7),pp. 3564-3571
  15
  39Understanding the interactions between lithium polysulfides and anchoring materials in advanced lithium-sulfur batteries using density functional theoryMaihom T., Maihom T., Sittiwong J., Probst M., Probst M., Limtrakul J.2022Physical Chemistry Chemical Physics
  14
  40Highly efficient propane dehydrogenation promoted by reverse water–gas shift reaction on Pt-Zn alloy surfacesRodaum C., Chaipornchalerm P., Nunthakitgoson W., Thivasasith A., Maihom T., Atithep T., Kidkhunthod P., Uthayopas C., Nutanong S., Thongratkaew S., Faungnawakij K., Wattanakit C.2022Fuel
  325
  14
  41The coumarin synthesis: a combined experimental and theoretical studyPornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Boekfa B., Boekfa B., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Namuangruk S., Jarussophon S., Jarussophon N., Limtrakul J.2017Monatshefte fur Chemie
  148(7),pp. 1245-1250
  13
  42Performance of DFT functionals for properties of small molecules containing beryllium, tungsten and hydrogenChen L., Süß D., Sukuba I., Sukuba I., Schauperl M., Schauperl M., Probst M., Maihom T., Kaiser A.2020Nuclear Materials and Energy
  22
  13
  43The activation of methane on Ru, Rh, and Pd decorated carbon nanotube and boron nitride nanotube: A DFT studyBoekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Treesukol P., Injongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Maitarad P., Limtrakul J.2018Catalysts
  8(5)
  13
  44Density functional theory study on catalytic cracking of n-hexane on heteropoly acid: A comparison with acidic zeoliteChoomwattana S., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Pantu P., Limtrakul J.2012Canadian Journal of Chemical Engineering
  90(4),pp. 865-872
  12
  45A proton-hopping charge storage mechanism of ionic one-dimensional coordination polymers for high-performance supercapacitorsPhattharasupakun N., Wutthiprom J., Kaenket S., Maihom T., Limtrakul J., Probst M., Nagarkar S.S., Horike S., Sawangphruk M.2017Chemical Communications
  53(86),pp. 11786-11789
  11
  46Dehydrogenation of ethanol to acetaldehyde with nitrous oxide over the metal-organic framework NU-1000: A density functional theory studyPaluka V., Maihom T., Maihom T., Probst M., Limtrakul J.2020Physical Chemistry Chemical Physics
  22(24),pp. 13622-13628
  11
  47Nanocavity effects of various zeolite frameworks on: N-pentane cracking to light olefins: Combination studies of DFT calculations and experimentsThivasasith A., Maihom T., Pengpanich S., Wattanakit C.2019Physical Chemistry Chemical Physics
  21(40),pp. 22215-22223
  11
  48Theoretical study of methane adsorption and C─H bond activation over Fe-embedded graphene: Effect of external electric fieldKetrat S., Maihom T., Maihom T., Treesukul P., Boekfa B., Limtrakul J.2019Journal of Computational Chemistry
  40(32),pp. 2819-2826
  9
  49Insights into glyphosate adsorption on Lewis acidic zeolites from theoretical modellingSittiwong J., Hiruntrakool K., Rasrichai A., Opasmongkolchai O., Srifa P., Nilwanna K., Maihom T., Maihom T., Probst M., Limtrakul J.2022Microporous and Mesoporous Materials
  341
  9
  50Coordination polymer-forming liquid Cu(2-isopropylimidazolate)Watcharatpong T., Pila T., Maihom T., Ogawa T., Kurihara T., Ohara K., Inoue T., Tabe H., Wei Y.S., Kongpatpanich K., Horike S., Horike S., Horike S.2022Chemical Science
  9
  51Computational study of the conversion of methane and carbon dioxide to acetic acid over NU-1000 metal–organic framework-supported single-atom metal catalystsSittiwong J., Opasmongkolchai O., Srifa P., Boekfa B., Treesukol P., Sangthong W., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2023Molecular Catalysis
  535
  8
  52Aluminum-based Metal-Organic Framework as Water-tolerant Lewis Acid Catalyst for Selective Dihydroxyacetone Isomerization to Lactic AcidRahaman M.S., Tulaphol S., Mills K., Molley A., Hossain M.A., Lalvani S., Maihom T., Crocker M., Sathitsuksanoh N.2021ChemCatChem
  8
  53Modulating the catalytic activity of metal-organic frameworks for CO oxidation with N2O through an oriented external electric fieldSittiwong J., Jaturajamrenchai T., Wongkampuan P., Somwatcharajit N., Impeng S., Maihom T., Probst M., Probst M., Limtrakul J.2021Molecular Catalysis
  516
  8
  54Electron impact ionisation cross sections of iron oxidesHuber S., Mauracher A., Sukuba I., Sukuba I., Urban J., Maihom T., Probst M.2017European Physical Journal D
  71(12)
  8
  55Aluminum-Containing Metal-Organic Frameworks as Selective and Reusable Catalysts for Glucose Isomerization to FructoseRahaman M.S., Tulaphol S., Hossain A., Jasinski J.B., Lalvani S.B., Crocker M., Maihom T., Sathitsuksanoh N.2022ChemCatChem
  7
  56Catalytic Hydrogenolysis of Lignin into Phenolics by Internal Hydrogen over Ru CatalystHossain M.A., Saelee T., Tulaphol S., Rahaman M.S., Phung T.K., Maihom T., Praserthdam P., Praserthdam S., Yelle D.J., Sathitsuksanoh N.2022ChemCatChem
  7
  57Microcracking of Ni-rich layered oxide does not occur at single crystal primary particles even abused at 4.7 VHomlamai K., Anansuksawat N., Joraleechanchai N., Chiochan P., Sangsanit T., Tejangkura W., Maihom T., Limtrakul J., Sawangphruk M.2022Chemical Communications
  6
  58Adsorption and dehydration of ethanol on isomorphously B, Al, and Ga substituted H-ZSM-5 zeolite: an embedded ONIOM studyMaeboonruan N., Boekfa B., Boekfa B., Maihom T., Treesukol P., Kongpatpanich K., Namuangruk S., Probst M., Probst M., Limtrakul J.2021Journal of Molecular Modeling
  27(12)
  6
  59Theoretical and Experimental Study on the 7-Hydroxy-4-Methylcoumarin Synthesis with H-Beta ZeoliteKlinyod S., Boekfa B., Pornsatitworakul S., Maihom T., Jarussophon N., Treesukol P., Wattanakit C., Limtrakul J.2019ChemistrySelect
  4(36),pp. 10660-10667
  6
  60Effects of single and double active sites of Cu oxide clusters over the MFI zeolite for direct conversion of methane to methanol: DFT calculationsNunthakitgoson W., Thivasasith A., Maihom T., Wattanakit C.2021Physical Chemistry Chemical Physics
  23(3),pp. 2500-2510
  6
  61A mechanistic study of ethanol transformation into ethene and acetaldehyde on an oxygenated Au-exchanged ZSM-5 zeoliteInjongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Choomwattana S., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J.2017RSC Advances
  7(60),pp. 38052-38058
  6
  62The influence of cation exchange and tetravalent metal substitutions in Lewis acidic BEA zeolites for phenol adsorption and Tautomerization: A computational studyTiewcharoen S., Maihom T., Maihom T., Sittiwong J., Limtrakul J.2021Chemical Physics Letters
  780
  5
  63Density functional study of the effect of cation exchanged Sn-Beta zeolite for the diels-alder reaction between furan and methyl acrylatePaluka V., Maihom T., Maihom T., Warakulwit C., Srifa P., Boekfa B., Treesukol P., Poolmee P., Limtrakul J.2020Chemical Physics Letters
  754
  5
  64Density Functional and Coupled Cluster Study on the Conversion of Ethanol to Acetaldehyde on Isolated Zinc Sites Supported on Dealuminated BEA ZeoliteJeevapong W., Sittiwong J., Probst M., Probst M., Boekfa B., Wattanakit C., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2023Journal of Physical Chemistry C
  5
  65Mechanism of transfer hydrogenation of carbonyl compounds by zirconium and hafnium-containing metal-organic frameworksRahaman M.S., Tulaphol S., Hossain M.A., Mulvehill M.C., Spurgeon J.M., Maihom T., Sathitsuksanoh N.2022Molecular Catalysis
  522
  4
  66Phenol Tautomerization Catalyzed by Acid-Base Pairs in Lewis Acidic Beta Zeolites: A Computational StudyDeepankeaw N., Maihom T., Maihom T., Probst M., Prasertsab A., Homlamai K., Sittiwong J., Limtrakul J.2019ChemPhysChem
  20(16),pp. 2122-2126
  4
  67Fragmentation of Allylmethylsulfide by chemical ionization: Dependence on humidity and inhibiting role of waterMaihom T., Schuhfried E., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J., Märk T., Biasioli F.2013Journal of Physical Chemistry A
  117(24),pp. 5149-5160
  4
  68An experimental and theoretical study on the aldol condensation on zirconium-based metal-organic frameworkThongnuam W., Thongnuam W., Pornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Jarussophon N., Maitarad P., Kongpatpanich K., Boekfa B.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 98-102
  3
  69Effect of Intercalants inside Birnessite-Type Manganese Oxide Nanosheets for Sensor ApplicationsWuamprakhon P., Krittayavathananon A., Kosasang S., Ma N., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Chanlec N., Kidkhunthod P., Sawangphruk M.2020Inorganic Chemistry
  3
  70Metal triflate formation of C12-C22phenolic compounds by the simultaneous C-O breaking and C-C coupling of benzyl phenyl etherRahaman M.S., Tulaphol S., Molley A., Mills K., Hossain M.A., Yelle D., Maihom T., Sathitsuksanoh N.2021Dalton Transactions
  50(46),pp. 17390-17396
  3
  71Aluminum‐based metal‐organic framework support metal(II)-hydride as catalyst for the hydrogenation of carbon dioxide to formic acid: A computational studyNilwanna K., Sittiwong J., Boekfa B., Treesukol P., Boonya-udtayan S., Probst M., Probst M., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2023Molecular Catalysis
  541
  3
  72Electronic structure and reactivity of tirapazamine as a radiosensitizerRomero J., Romero J., Maihom T., Limão-Vieira P., Probst M., Probst M.2021Journal of Molecular Modeling
  27(6)
  2
  73Author Correction: Chemical adsorption and physical confinement of polysulfides with the janus-faced interlayer for high-performance lithium-sulfur batteries (Scientific Reports (2017) DOI: 10.1038/s41598-017-18108-0)Chiochan P., Kaewruang S., Phattharasupakun N., Wutthiprom J., Maihom T., Limtrakul J., Nagarkar S., Horike S., Sawangphruk M.2018Scientific Reports
  8(1)
  1
  74Theoretical mechanistic study of the ethylene oxidation over permanganate: effect of BF3 Lewis acidMaihom T., Maihom T., Choomwattana S., Boekfa B., Boekfa B., Treesukol P.2017Monatshefte fur Chemie
  148(7),pp. 1277-1284
  1
  75Combined Experimental and Theoretical Study of the Synthesis of 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin via a Pechmann Condensation in the Presence of UiO-66-SO3H CatalystsSrirattanasakunsuk P., Srirattanasakunsuk P., Boekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Jarussophon N., Maihom T., Kongpatpanich K., Limtrakul J.2023ACS Omega
  1
  76Theoretical insights into poly(ethylene terephthalate) glycolysis catalyzed by acid-base pairs in Zn-supported MOF-808 metal-organic frameworkNilwanna K., Sittiwong J., Srifa P., Boekfa B., Treesukol P., Probst M., Probst M., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2024Chemical Physics Letters
  836
  1
  77Investigation of the Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction on a palladium H-beta zeolite with DFT calculationsBoekfa B., Boekfa B., Maihom T., Maihom T., Ehara M., Limtrakul J.2024Scientific Reports
  14(1)
  0
  78Theoretical study of fructose adsorption and conversion to trioses on metal-organic frameworksSittiwong J., Maihom T., Wansa C., Probst M., Probst M., Limtrakul J.2024Physical Chemistry Chemical Physics
  26(14),pp. 11096-11103
  0
  79Insights into Carbon Dioxide Capture over Glycine-Functionalized Metal–Organic Framework-808 from DFT CalculationsWansa C., Sittiwong J., Srifa P., Maihom T., Limtrakul J.2024ChemNanoMat
  0
  80A polarizable valence electron density based force field for high-energy interactions between atoms and moleculesRomero J., Romero J., Limão-Vieira P., Maihom T., Maihom T., Hermansson K., Probst M., Probst M.2024Journal of Chemical Physics
  160(23)
  0
  81Sensing the ortho Positions in C6Cl6 and C6H4Cl2 from Cl2 Formation upon Molecular ReductionKumar S., Romero J., Romero J., Probst M., Probst M., Maihom T., García G., Limão-Vieira P.2022Molecules
  27(15)
  0
  82Combined computational and experimental studies of trans- and cis-isomers of potassium diaquabis(oxalato)chromate (III)Ruangchaithaweesuk S., Chorkate J., Maihom T., Maihom T., Poolmee P., Poolmee P., Treesukol P., Treesukol P., Rungsawang T., Maitarad P., Boekfa B.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 103-107
  0
  83Adsorption of ammonia on zirconium-based metal-organic framework: A combined experimental and theoretical studyPhikulthai S., Phikulthai S., Injongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Maitarad P., Tangsermvit V., Kongpatpanich K., Boekfa B., Boekfa B.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 93-97
  0
  84Oxidation of carbon monoxide by nitrous oxide decomposition on Fe-embedded grapheneWannakao S., Wannakao S., Maihom T., Maihom T., Khongpracha P., Khongpracha P., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  85Shape-selective hydrocarbon cracking of n-hexane on MCM-22 zeolite: Pore shape stability on zeolitesTiewcharoen S., Tiewcharoen S., Boekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Treesukol P., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  86Density functional theory study on catalytic cracking of hexane on heteropoly acid: Comparison with FAU zeoliteChoomwattana S., Maihom T., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  87Structures and reaction mechanisms of ethylene oxide hydration over H-ZSM-5: An embedded ONIOM approachMaihom T., Namuangruk S., Khongpracha P., Nanok T., Limtrakul J.2008ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  88Quantum chemical analysis of reaction paths in carbonyl-ene reaction between formaldehyde and propene catalyzed with metal-organic framework MOF-11Choomwattana S., Maihom T., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J.2008ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  89Reaction mechanisms of ethene formation via ethanol dehydration catalyzed by Fe-ZSM-5 zeolite: An ONIOM study with an M06-L functionalMaihom T., Boekfa B., Wannakao S., Limtrakul J.2010ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  90Quantum chemical calculation of the hydrogenation reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeoliteSangthong W., Sangthong W., Wannakao S., Wannakao S., Choomwattana S., Choomwattana S., Maihom T., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2010ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  91Catalytic dehydrogenation of ethylbenzene to styrene over Fe-ZSM-5 zeolite: A newly developed density functional theory (M06-L) in ONIOM schemeBoekfa B., Boekfa B., Maihom T., Maihom T., Wannakao S., Wannakao S., Limtrakul P., Limtrakul P., Limtrakul J., Limtrakul J.2010ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  92Formaldehyde encapsulated in lithium-decorated metal-organic frameworks: A DFT studyMaihom T., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  93Structures and reaction mechanisms of butadiene cycloaddition over metal-exchanged faujasiteYutthalekha T., Yutthalekha T., Kongpatpanich K., Kongpatpanich K., Maihom T., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  94Combinations of density functionals for accurate molecular properties of Be/W/H compoundsChen L., Probst A., Kaiser A., Süß D., Mauracher A., Maihom T., Maihom T., Probst M., Probst M.2021Nuclear Materials and Energy
  28
  0