Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.ม.(เคมี สาขาเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Acetic acidBiodegradationcatalystsCatalytic crackingC-C activationsCH 4Density functional theoryDensity functional theory calculationDensity-functional-theorydepositionDescriptorsDFFTDFTdihydroxybenzenesDIMETHYL ETHERdipeptideDispersion energiesDyesEffect of External Electric FieldElectroluminescenceElectronic propertiesEthaneethanolethanol transformationetheneethyl acetateEthylene OxidationGlucoseglycineH2O2 formationHeteropoly acidHeteropoly acidsHexaneH-FER ZEOLITEHole MobilityHOMO-LUMOHybrid catalystsHydrocarbon crackinghydrogenation of furfural to furfuryl alcoholhydroxylationHydroxylmethylfurfuralH-ZSM-5isomorphouslyisomorphously substituted zeoliteITS applicationskeytonesL methodlevanLewis acidLewis acid zeolitesLewis acidic BEA zeolitesLightLight alkanesLINEAR BUTENESLithium polysulfide adsorptionLone pair electronsLuminescenceLuminescent metal-organic frameworksLuminescent propertyM06-LM06-l functionalMAIN-GROUP THERMOCHEMISTRYMechanismsMesoporousMetal hydrideMetal Organic FrameworkMetal-organic frameworkMetal-Organic Framework (MOF)Metalorganic frameworks (MOFs)Metal-organic Freamework MOFsMetalโ€“organic frameworkMetalโ€“Organic FrameworksMethaneMethane AdsorptionMethane conversionMethane conversionsmethane decompositionmethane decomposition reactionMO theoryMOFMolecular designMOLECULAR-SIEVESMP2N2ONanoporousNanoporous systemNanotechnologynano-templateN-BUTENEN-HexaneNi-PORNMRONIOMPermanganatepoly (lactic acid)Reaction MechanismUiO-66-SO3H Zeolitesเคมีซีโอไลต์

  Interest

  เคมี, เคมีคอมพิวเตอร์, ซีโอไลต์, ตัวเร่งปฏิกิริยา

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2559 - พ.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 83 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 56 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Reaction mechanisms of the methylation of ethene with methanol and dimethyl ether over h-zsm-5: An ONIOM studyMaihom T., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Sirijaraensre J., Sirijaraensre J., Nanok T., Nanok T., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2009Journal of Physical Chemistry C
  113(16),pp. 6654-6662
  139
  2N2O decomposition over Fe-zeolites: Structure of the active sites and the origin of the distinct reactivity of Fe-ferrierite, Fe-ZSM-5, and Fe-beta. A combined periodic DFT and multispectral studySklenak S., Andrikopoulos P., Boekfa B., Jansang B., Nováková J., Benco L., Bucko T., Hafner J., Ddeek J., Sobalík Z.2010Journal of Catalysis
  272(2),pp. 262-274
  114
  3Production of formic acid via hydrogenation of CO2 over a copper-alkoxide-functionalized MOF: A mechanistic studyMaihom T., Wannakao S., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2013Journal of Physical Chemistry C
  117(34),pp. 17650-17658
  91
  4Effects of the zeolite framework on the adsorptions and hydrogen-exchange reactions of unsaturated aliphatic, aromatic, and heterocyclic compounds in ZSM-5 zeolite: A combination of perturbation theory (MP2) and a newly developed density functional theory (M06-2X) in ONIOM schemeBoekfa B., Boekfa B., Choomwattana S., Choomwattana S., Khongpracha P., Khongpracha P., Limtrakul J., Limtrakul J.2009Langmuir
  25(22),pp. 12990-12999
  76
  5Adsorption and tautomerization reaction of acetone on acidic zeolites: The confinement effect in different types of zeolitesBoekfa B., Pantu P., Probst M., Limtrakul J.2010Journal of Physical Chemistry C
  114(35),pp. 15061-15067
  63
  6Structures and reaction mechanisms of glycerol dehydration over H-ZSM-5 zeolite: A density functional theory studyKongpatpanich K., Kongpatpanich K., Nanok T., Nanok T., Boekfa B., Probst M., Limtrakul J., Limtrakul J.2011Physical Chemistry Chemical Physics
  13(14),pp. 6462-6470
  55
  7Skeletal isomerization of 1-butene over ferrierite zeolite: A quantum chemical analysis of structures and reaction mechanismsWattanakit C., Nokbin S., Boekfa B., Boekfa B., Pantu P., Limtrakul J.2012Journal of Physical Chemistry C
  116(9),pp. 5654-5663
  41
  8C-Cl bond activation on Au/Pd bimetallic nanocatalysts studied by density functional theory and genetic algorithm calculationsBoekfa B., Boekfa B., Boekfa B., Pahl E., Gaston N., Sakurai H., Limtrakul J., Ehara M., Ehara M.2014Journal of Physical Chemistry C
  118(38),pp. 22188-22196
  38
  9Metal-porphyrin: A potential catalyst for direct decomposition of N 2O by theoretical reaction mechanism investigationMaitarad P., Namuangruk S., Zhang D., Shi L., Li H., Huang L., Boekfa B., Ehara M.2014Environmental Science and Technology
  48(12),pp. 7101-7110
  37
  10The adsorption of saturated and unsaturated hydrocarbons on nanostructured zeolites (H-MOR and H-FAU): An ONIOM studyPantu P., Pantu P., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2007Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  277(1-2),pp. 171-179
  36
  11Oxidative Dehydrogenation of Propane over a VO2-Exchanged MCM-22 Zeolite: A DFT StudyWannakao S., Boekfa B., Khongpracha P., Probst M., Limtrakul J.2010ChemPhysChem
  11(16),pp. 3432-3438
  34
  12Density functional study of the activity of gold-supported ZSM-5 zeolites for nitrous oxide decompositionMaihom T., Wannakao S., Boekfa B., Limtrakul J.2013Chemical Physics Letters
  556,pp. 217-224
  27
  13Aluminum siting in the ZSM-22 and theta-1 zeolites revisited: A QM/MM studySklenak S., Dědecěk J., Li C., Gao F., Jansang B., Boekfa B., Wichterlova B., Sauer J.2008Collection of Czechoslovak Chemical Communications
  73(6-7),pp. 909-920
  25
  14Structure, Interaction, and Dynamics of Au/Pd Bimetallic Nanoalloys Dispersed in Aqueous Ethylpyrrolidone, a Monomeric Moiety of PolyvinylpyrrolidoneGupta A., Boekfa B., Sakurai H., Ehara M., Priyakumar U.D.2016Journal of Physical Chemistry C
  120(31),pp. 17454-17464
  25
  15Interactions of amino acids with H-ZSM-5 zeolite: An embedded ONIOM studyBoekfa B., Pantu P., Pantu P., Limtrakul J., Limtrakul J.2008Journal of Molecular Structure
  889(1-3),pp. 81-88
  24
  16Theoretical study on 31P NMR chemical shifts of phosphorus-modified CHA zeolitesZhao P., Boekfa B., Nishitoba T., Tsunoji N., Sano T., Yokoi T., Ogura M., Ehara M., Ehara M.2020Microporous and Mesoporous Materials
  294
  23
  17Theoretical study on the reaction mechanism of hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol on Lewis acidic BEA zeolites: Effects of defect structure and tetravalent metals substitutionInjongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Treesukul P., Sirijaraensre J., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J.2017Physical Chemistry Chemical Physics
  19(35),pp. 24042-24048
  20
  18Nanocavity effects on N2O decomposition on different types of Fe-Zeolites (Fe-FER, Fe-BEA, Fe-ZSM-5 and Fe-FAU): A combined theoretical and experimental studyPantu P., Boekfa B., Sunpetch B., Limtrakul J.2008Chemical Engineering Communications
  195(11),pp. 1477-1485
  19
  19Construction of 5-Aminotetrazoles via in Situ Generation of Carbodiimidium Ions from Ketones Promoted by TMSN3/TfOHNimnual P., Tummatorn J., Tummatorn J., Boekfa B., Thongsornkleeb C., Thongsornkleeb C., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Piyachat P., Punjajom K.2019Journal of Organic Chemistry
  84(9),pp. 5603-5613
  16
  20Mechanism of Ullmann Coupling Reaction of Chloroarene on Au/Pd Alloy Nanocluster: A DFT StudyMeeprasert J., Namuangruk S., Boekfa B., Boekfa B., Dhital R.N., Sakurai H., Ehara M., Ehara M.2016Organometallics
  35(9),pp. 1192-1201
  15
  21Incorporation of Al3+ Sites on Brønsted Acid Metal–Organic Frameworks for Glucose-to-Hydroxylmethylfurfural TransformationTangsermvit V., Pila T., Boekfa B., Somjit V., Klysubun W., Limtrakul J., Horike S., Horike S., Kongpatpanich K.2021Small
  15
  22First-Principle study of lithium polysulfide adsorption on heteroatom doped graphitic carbon nitride for Lithium-Sulfur batteriesYamsang N., Sittiwong J., Srifa P., Boekfa B., Sawangphruk M., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2021Applied Surface Science
  565
  13
  23Theoretical study of CO2 hydrogenation into formic acid on Lewis acid zeolitesThongnuam W., Maihom T., Choomwattana S., Injongkol Y., Boekfa B., Treesukol P., Limtrakul J.2018Physical Chemistry Chemical Physics
  20(39),pp. 25179-25185
  13
  24The coumarin synthesis: a combined experimental and theoretical studyPornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Boekfa B., Boekfa B., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Namuangruk S., Jarussophon S., Jarussophon N., Limtrakul J.2017Monatshefte fur Chemie
  148(7),pp. 1245-1250
  12
  25Glycine peptide bond formation catalyzed by faujasitePhuakkong O., Bobuatong K., Pantu P., Boekfa B., Boekfa B., Probst M., Limtrakul J.2011ChemPhysChem
  12(11),pp. 2160-2168
  12
  26A simple “nano-templating” method using zeolite y toward the formation of carbon schwarzitesBoonyoung P., Kasukabe T., Hoshikawa Y., Berenguer-Murcia Á., Cazorla-Amorós D., Boekfa B., Nishihara H., Kyotani T., Nueangnoraj K.2019Frontiers in Materials
  6
  12
  27Exploitation of missing linker in Zr-based metal-organic framework as the catalyst support for selective oxidation of benzyl alcoholJumpathong W., Jumpathong W., Pila T., Lekjing Y., Chirawatkul P., Boekfa B., Horike S., Horike S., Horike S., Kongpatpanich K.2019APL Materials
  7(11)
  11
  28Selective catalytic reduction of NO with NH3over Cu-exchanged CHA, GME, and AFX zeolites: a density functional theory studyZhao P., Zhao P., Boekfa B., Shimizu K.I., Shimizu K.I., Ogura M., Ogura M., Ehara M., Ehara M.2021Catalysis Science and Technology
  11(5),pp. 1780-1790
  11
  29Density functional theory study on catalytic cracking of n-hexane on heteropoly acid: A comparison with acidic zeoliteChoomwattana S., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Pantu P., Limtrakul J.2012Canadian Journal of Chemical Engineering
  90(4),pp. 865-872
  11
  30Catalytic oxidation of CO with N2O on Fe-porphyrin catalystPornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Phikulthai S., Phikulthai S., Namuangruk S., Boekfa B., Boekfa B.2015Proceedings 2015 International Conference on Science and Technology, TICST 2015
  ,pp. 225-229
  10
  31The activation of methane on Ru, Rh, and Pd decorated carbon nanotube and boron nitride nanotube: A DFT studyBoekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Treesukol P., Injongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Maitarad P., Limtrakul J.2018Catalysts
  8(5)
  9
  32Theoretical study of methane adsorption and C─H bond activation over Fe-embedded graphene: Effect of external electric fieldKetrat S., Maihom T., Maihom T., Treesukul P., Boekfa B., Limtrakul J.2019Journal of Computational Chemistry
  40(32),pp. 2819-2826
  8
  33Turn-on fluorescent sensor for the detection of lipopolysaccharides based on a novel bispyrenyl terephtalaldehyde-bis-guanylhydrazoneKhownium K., Romsaiyud J., Borwornpinyo S., Wongkrasant P., Pongkorpsakol P., Muanprasat C., Boekfa B., Vilaivan T., Ruchirawat S., Limtrakul J.2019New Journal of Chemistry
  43(18),pp. 7051-7056
  7
  34A mechanistic study of ethanol transformation into ethene and acetaldehyde on an oxygenated Au-exchanged ZSM-5 zeoliteInjongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Choomwattana S., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J.2017RSC Advances
  7(60),pp. 38052-38058
  6
  35A quantum chemical study of the interaction of carbonyls with H-ZSM-5 zeoliteBoekfa B., Sirijareansre J., Pantu P., Limtrakul J.2004Studies in Surface Science and Catalysis
  154 B,pp. 1582-1588
  5
  36Density functional study of the effect of cation exchanged Sn-Beta zeolite for the diels-alder reaction between furan and methyl acrylatePaluka V., Maihom T., Maihom T., Warakulwit C., Srifa P., Boekfa B., Treesukol P., Poolmee P., Limtrakul J.2020Chemical Physics Letters
  754
  4
  37Intrinsic Hole Mobility in Luminescent Metal–Organic Frameworks and Its Application in Organic Light-Emitting DiodesKaiyasuan C., Somjit V., Boekfa B., Packwood D., Chasing P., Sudyoadsuk T., Kongpatpanich K., Promarak V.2022Angewandte Chemie - International Edition
  3
  38Hydroxylation of UiO-66 Metal-Organic Frameworks for High Arsenic(III) Removal EfficiencySomjit V., Thinsoongnoen P., Pila T., Boekfa B., Wannapaiboon S., Kongpatpanich K.2022Inorganic Chemistry
  3
  39Adsorption and dehydration of ethanol on isomorphously B, Al, and Ga substituted H-ZSM-5 zeolite: an embedded ONIOM studyMaeboonruan N., Boekfa B., Boekfa B., Maihom T., Treesukol P., Kongpatpanich K., Namuangruk S., Probst M., Probst M., Limtrakul J.2021Journal of Molecular Modeling
  27(12)
  2
  40Diastereoselective Synthesis of Spirocyclic Ether from ortho-Carbonylarylacetylenols via Silver-Catalyzed Cyclization under Acidic ConditionsJaithum K., Tummatorn J., Tummatorn J., Boekfa B., Thongsornkleeb C., Thongsornkleeb C., Chainok K., Ruchirawat S., Ruchirawat S.2021Advanced Synthesis and Catalysis
  2
  41Theoretical and experimental investigation of NMR, IR and UV-visible spectra of hydroxyl-substituted-4-chloromethylcoumarin derivativesLoarueng C., Boekfa B., Jarussophon S., Pongwan P., Kaewchangwat N., Suttisintong K., Jarussophon N.2019Arkivoc
  2019(6)
  2
  42Theoretical and Experimental Study on the 7-Hydroxy-4-Methylcoumarin Synthesis with H-Beta ZeoliteKlinyod S., Boekfa B., Pornsatitworakul S., Maihom T., Jarussophon N., Treesukol P., Wattanakit C., Limtrakul J.2019ChemistrySelect
  4(36),pp. 10660-10667
  2
  43An experimental and theoretical study on the aldol condensation on zirconium-based metal-organic frameworkThongnuam W., Thongnuam W., Pornsatitworakul S., Pornsatitworakul S., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Jarussophon N., Maitarad P., Kongpatpanich K., Boekfa B.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 98-102
  1
  44Theoretical mechanistic study of the ethylene oxidation over permanganate: effect of BF3 Lewis acidMaihom T., Maihom T., Choomwattana S., Boekfa B., Boekfa B., Treesukol P.2017Monatshefte fur Chemie
  148(7),pp. 1277-1284
  1
  45Adsorption of glycine amino acid in zeolite: An embedded QM/MM studyBoekfa B., Sirijaraensre J., Limtrakul P., Pantu P., Limtrakul J.20072007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings
  1,pp. 454-457
  1
  46The quantum confinement effect on the adsorption and reaction of aliphatic hydrocarbons on 'Nano Reactor' ZSM-5 zeolite: A newly developed Density Functional Theory (DFT) investigationBoekfa B., Choomwattana S., Maitarad P., Limtrakul P., Limtrakul J.2009Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  3,pp. 268-271
  1
  47Structures and reaction mechanisms of n-butanol conversion to iso-butene over theta-1 zeolite: A DFT studyWiangngean J., Wiangngean J., Kongpatpanich K., Kongpatpanich K., Wannakao S., Wannakao S., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  48Skeletal isomerization of 1-butene to isobutene on H-ZSM-5 zeolite: A newly developed density functional theory studyBoekfa B., Boekfa B., Kongpatpanich K., Kongpatpanich K., Limtrakul P., Limtrakul P., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  49Quantum effect on the reaction mechanism of propene oxide isomerization in H-ITQ-22: A DFT investigationTheanngern K., Theanngern K., Boekfa B., Boekfa B., Khongpracha P., Khongpracha P., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  50N2O decomposition on iron exchanged ferrierite. A combined periodic DFT and static IN-SITU FTIR studySklenak S., Sobalík Z., Tvarůžková Z., Jansang B., Li C., Gao F., Boekfa B., Benco L., Bucko T., Hafner J.2008Studies in Surface Science and Catalysis
  174(SUPPL. PART A),pp. 713-716
  0
  51Reaction mechanisms of ethene formation via ethanol dehydration catalyzed by Fe-ZSM-5 zeolite: An ONIOM study with an M06-L functionalMaihom T., Boekfa B., Wannakao S., Limtrakul J.2010ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  52Quantum chemical calculation of the hydrogenation reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeoliteSangthong W., Sangthong W., Wannakao S., Wannakao S., Choomwattana S., Choomwattana S., Maihom T., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2010ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  53Catalytic dehydrogenation of ethylbenzene to styrene over Fe-ZSM-5 zeolite: A newly developed density functional theory (M06-L) in ONIOM schemeBoekfa B., Boekfa B., Maihom T., Maihom T., Wannakao S., Wannakao S., Limtrakul P., Limtrakul P., Limtrakul J., Limtrakul J.2010ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  54Structures and reaction mechanisms of butadiene cycloaddition over metal-exchanged faujasiteYutthalekha T., Yutthalekha T., Kongpatpanich K., Kongpatpanich K., Maihom T., Maihom T., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  55Oxidation of carbon monoxide by nitrous oxide decomposition on Fe-embedded grapheneWannakao S., Wannakao S., Maihom T., Maihom T., Khongpracha P., Khongpracha P., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  56Shape-selective hydrocarbon cracking of n-hexane on MCM-22 zeolite: Pore shape stability on zeolitesTiewcharoen S., Tiewcharoen S., Boekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Treesukol P., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  57Combined computational and experimental studies of trans- and cis-isomers of potassium diaquabis(oxalato)chromate (III)Ruangchaithaweesuk S., Chorkate J., Maihom T., Maihom T., Poolmee P., Poolmee P., Treesukol P., Treesukol P., Rungsawang T., Maitarad P., Boekfa B.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 103-107
  0
  58Adsorption of ammonia on zirconium-based metal-organic framework: A combined experimental and theoretical studyPhikulthai S., Phikulthai S., Injongkol Y., Injongkol Y., Maihom T., Maihom T., Treesukol P., Treesukol P., Maitarad P., Tangsermvit V., Kongpatpanich K., Boekfa B., Boekfa B.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 93-97
  0
  59Biodegradation of Levan Polymer / Poly (Lactic Acid) (PLA) BlendPhengnoi P., Thongmee K., Tiptipakorn S., Boekfa B., Kuttiyawong K.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  0
  60Methane dissociative reaction on Rh-decorated carbon and boron-nitride nanotubesInjongkol Y., Injongkol Y., Boekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Treesukol P.2015Proceedings 2015 International Conference on Science and Technology, TICST 2015
  ,pp. 218-224
  0
  61Structures and reaction mechanisms of butadiene cycloaddition over metal-exchanged faujasiteYutthalekha T., Yutthalekha T., Boekfa B., Boekfa B., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  62Reaction mechanism of isomerization of 1-butene to isobutene over multipore H-ITQ-22 zeolite: A DFT studyBoekfa B., Boekfa B., Treesukol P., Treesukol P., Limtrakul J., Limtrakul J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  63Computational study of the conversion of methane and carbon dioxide to acetic acid over NU-1000 metal–organic framework-supported single-atom metal catalystsSittiwong J., Opasmongkolchai O., Srifa P., Boekfa B., Treesukol P., Sangthong W., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2023Molecular Catalysis
  535
  0
  64Aluminum‐based metal‐organic framework support metal(II)-hydride as catalyst for the hydrogenation of carbon dioxide to formic acid: A computational studyNilwanna K., Sittiwong J., Boekfa B., Treesukol P., Boonya-udtayan S., Probst M., Probst M., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2023Molecular Catalysis
  541
  0
  65Density Functional and Coupled Cluster Study on the Conversion of Ethanol to Acetaldehyde on Isolated Zinc Sites Supported on Dealuminated BEA ZeoliteJeevapong W., Sittiwong J., Probst M., Probst M., Boekfa B., Wattanakit C., Maihom T., Maihom T., Limtrakul J.2023Journal of Physical Chemistry C
  0