การศึกษากลไกการเปลี่ยนสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ

Publish Year International Journal 2
2021 exNattida Maeboonruan, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokwan Kongpatpanich, exSupawadee Namuangruk, exMichael Probst, exJumras Limtrakul , "Adsorption and dehydration of ethanol on isomorphously B, Al, and Ga substituted H-ZSM-5 zeolite: an embedded ONIOM study", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 354/1-354/13
2017 exNattida Maeboonruan, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Adsorptions of Glucose, Hydroxymethylfurfural and Levulinic Acid on H-ZSM-5 Zeolite: A Hybrid MP2: DFT Method", KMUTNB Int J Appl Sci Technol, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 167-173
Publish Year International Conference 1
2018 exNattida Maeboonruan, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhornphimon Maitarad, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The adsorption of bio-ethanol with modify isomorphously substituted ZSM-5 zeolites: An ONIOM study", The 2018 Chemistry Research Symposium, 26 - 27 พฤษภาคม 2018, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย