การศึกษากลไกการเปลี่ยนสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ

Publish Year International Journal 2
2021 exNattida Maeboonruan, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokwan Kongpatpanich, exSupawadee Namuangruk, exMichael Probst, exJumras Limtrakul, "Adsorption and dehydration of ethanol on isomorphously B, Al, and Ga substituted H-ZSM-5 zeolite: an embedded ONIOM study", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 354/1-354/13
2017 exNattida Maeboonruan, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Adsorptions of Glucose, Hydroxymethylfurfural and Levulinic Acid on H-ZSM-5 Zeolite: A Hybrid MP2: DFT Method", KMUTNB Int J Appl Sci Technol, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 167-173
Publish Year International Conference 1
2018 exNattida Maeboonruan, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhornphimon Maitarad, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The adsorption of bio-ethanol with modify isomorphously substituted ZSM-5 zeolites: An ONIOM study", The 2018 Chemistry Research Symposium, 26 - 27 พฤษภาคม 2018, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย