Search Result of "Substrates"

About 128 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะสัณฐาณวิทยา โครงสร้างและคุณสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางแอนติโมนีเทลลูไรด์บนแผ่นรองรับกระจกโปร่งแสงที่แตกต่างกันเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เชิงแสงศักยภาพสูง (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgChutiman Krataithong, ImgKitima Srichai

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดป่า (Ganoderma spp. และ Lentinus spp.) และการนำวัสดุเพาะที่ใช้แล้วไปพัฒนาเป็นคอมโพสิตบอร์ดที่มีมูลค่าสูงขึ้น (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, อาจารย์, Imgดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาก้อนปลูกสำเร็จรูปสำหรับการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567