Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2532
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
 • Dr.sc.( Agriculture), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2553

Expertise Cloud

BAbiomassbumt rice huskbut not influenced on peduncle size. These indicated that PBZ might be applied at appropriate concentration of 200 ppm to extend floral emergence and delay harvesting period. The higher concentration may result in floral malformation. Keywords: growth retardantcalcium chloridecallusCAM plantCatharanthus roseuscell suspensionChemical spraying systemCPPUDendrobiumDendrobium orchiddevelopmentdwarf coconutEthylenefruit enlargementFruit qualityGA3Greenhousegrowing mediaindex leafinflorescenceLactuca sativanitrogenplant analysispot plantpotentialpotted plantPracobutrazolpseudobulbpseudo-bulbpseudo-stemrelative water contentrespectivelyreuseReused substrateRoboticssedimentseed propagationShell colorationSmooth Cayennesoil analysissoil mixtureSoil mixture soil propertiessoil-base mediasoil-base mixturesubstratethe smaller flower sizetissue cultureto floral emerge stage and took 98vase lifeกล้วยไม้ สภาพปลอดเชื้อ การออกดอก สารควบคุมการเจริญเติบโตกล้วยไม้สกุลหวายกล้วยไม้หวายกาบมะพร้าวการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดการเจริญเติบโตการดูดซึมน้ำการผลิตพืชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการให้ปุ๋ยทางน้ า เอียสกุล ไนโตรเจน ช่อดอก การออกดอกกิ่งปักชำค่าปุ๋ยค่ามาตรฐานคุณภาพดอกแคลลัสตาขา้งตายอดถ่านแกลบเถ้าแกลบธาตุอาหารเนื้อเยื่อใบชิโซะปริมาณน้ำสัมพัทธ์พืช CAMพืชพลังงานมะพร้าวน้ำหอมเมล็ดพันธุ์ วิทยาการผลิต การเก็บเกี่ยวพืชไร่ยอดหน่อระดับการพรางแสงระบบเกษตร เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำระบบฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชระบบอัตโนมัติโรงเรือนลำลูกกล้วยลำหน้าวัสดุปลูกศูนย์กระจายสบู่ดำ พลังงานชีวภาพ การปรับปรุงสายพันธุ์สบู่ดำ การเพิ่มผลผลิตสภาวะแล้งสารชะลอการเจริญเติบโตสารชะลอการเจริญเติบโต ลำลูกกล้วย Dendrobium ลำหน้า Paclobutrazol (PBZ) is a common growth retardant that might be used to delay flower harvest period. This research aimed to investigate effects of PBZ concentrations and pseudo-bulb stages on the development of current shoot and inflorescence in Dendrobium Sonia ‘Ear-Sakul’. The orchid plants were sprayed with PBZ at 0สูตร MSหุ่นยนต์อายุปักแจกันเอมบริโอเอียสกุล

Interest

ระบบเกษตร เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ, เมล็ดพันธุ์ วิทยาการผลิต การเก็บเกี่ยวพืชไร่, พืชพลังงาน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Physiological responses of potted Dendrobium orchid to salinity stressAbdullakasim S., Kongpaisan P., Thongjang P., Saradhuldhat P.2018Horticulture Environment and Biotechnology
59(4),pp. 491-498
5
2Determination of total nitrogen content in fresh leaves and leaf powder of Dendrobium orchids using near-infrared spectroscopyKaroojee S., Noypitak S., Abdullakasim S.2020Horticulture Environment and Biotechnology
1
3Effects of pre-harvested N-(2-chloro-4-pyridinyl)-N'-phenylurea (CPPU) spraying on the improvement of flower quality of Dendrobium Sonia 'Earsakul'Abdullakasim S., Kaewsongsang K., Anusornpornpong P., Saradhuldhat P.2015Journal of Applied Horticulture
17(2),pp. 140-144
1
4Pre-harvest calcium nitrate application reduces floret bud drop of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’Abdullakasim S., Meenpran S., Imsabai W., Saradhuldhat P.2016Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
22(2),pp. 10-17
0