แน้วโน้มรางวัลของศุภธิดา

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2016 inนางกัลยาณี สุวิทวัส,inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exธนัญญา หมาดหมัน,"การใช้ Forchlorfenuron ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", รางวัลชมเชยการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ , สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น, ม.สงขลานครินทร์ , Nov 10 2016