การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ

Publish Year International Journal 8
2019 exArtit Khonsanit, exJanet Jennifer Luangsa-ard, exDonnaya Thanakitpipattana, exNoppol Kobmoo, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Cryptic species within Ophiocordyceps myrmecophila complex on formicine ants from Thailand", Mycological Progress, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1-2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-15
2019 exSu-Han NH, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuankaew S , exBoonyuen N, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Diversity of sporulating rice endophytic fungi associated with Thai rice cultivars (Oryza sativa L.) cultivated in Suphanburi and Chainat Provinces, Thailand", Current Research in Environmental & Applied Mycology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 1-14
2018 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exManorat Sudsanguan, "Morphological study of Gelasinospora from dung and antagonistic effect against plant pathogenic fungi in vitro", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 407-411
2015 exจำเริญ บัวเรือง, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, ex T. Yaguchi, exA. Kijjoa, "Species of Aspergillus section Fumigati from the Coral reefs in the gulf of Thailand and Andamam sea and their antagonistic effects against plant pathogenic fungi", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 87-107
2014 exนายนัฐวุฒิ บุญยืน, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exDr. Janet Jennifer Luangsa-ard, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจารุวรรณ ชุณศรีหรณชัย, exนางสาวจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนกิจ, exนางสาวจันทิมา อรทอง, exนายวีระ ศรีอินทรสุทธิ์, "Decomposition of sugarcane bagasse with lignocellulose-derived thermotolerant and thermoresistant Penicillia and Aspergilli.", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 92, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2014, หน้า 86-100
2014 exนายนัฐวุฒิ บุญยืน, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exDr. Janet Jennifer Luangsa-ard, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exนายวีระ ศรีอินทรสุทธิ์, exนางสาวจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนกิจ, exนางสาวจารุวรรณ ชุณศรีหรณชัย, "Fungal Occurrence on Sugarcane Filter Cake and Bagasse Isolated From Sugar Refineries in Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 77-86
2014 exนายกอบชัย ตะบูนพงษ์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Diversity of Microfungi in Marine Sediments from the Gulf of Thailand and Andaman Sea and The In Vitro Antagonistic Activity Against Plant Pathogenic Fungi", Thai Journal of Agriculrural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 99-108
2014 exนางสาวศุภรา อัคคะสาระกุล, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exดร. อมรา ชินภูติ, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Non-toxigenic Isolates of Aspergillus niger and A. tubingensis as Biological Control Agents Against Toxigenic A. niger and Plant Pathogenic Fungi", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 147-155
Publish Year National Journal 4
2018 exสรินนา, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inนางสาววันวิสา ศิริวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อรา Pyricularia species ที่แยกจากข้าวและหญ้าด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และ Pot2 rep–PCR", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 27-43
2017 exวัชรี เสาร์เทพ, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดของเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium spp. ที่ปนเปื้อนใน อาหารผลิตผลทางการเกษตร และดินเพาะปลูก และการสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 127-138
2017 exชุลีภรณ์ จันทร์น้อย, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exนัฐวุฒิ บุญยืน, "การทดสอบกิจกรรมเชิงคุณภาพเบื้องต้นของเอนไซม์เซลลูเลสและไคติเนสที่ผลิตจากเชื้อรา Rhizopus spp.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 376-388
2014 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exวันวิสาข์ คำสอน, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exTakashi Yaguchi, "Morphological Study of Emericella Species from Soil and Other Substrates in Thailand", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 25-28
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exอารดา กำเหนิดงาม, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Endophytic Fungi from Plants and Their Volatile Antifungal Effects on Phytopathogenic Fungi", The 8th ASEAN Microscopy Conference and the 32nd Annual Conference and General Meeting of the Microscopy Society of Thailand, 28 - 30 มกราคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exรณกฤต ไชยทอง, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "The Morphological Identification and Classification of Rust Fungi on Economic Crops in Thailand", KU-UT Student Symposium 2014, 24 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exกอบชัย ตะบูนพงษ์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exจำเริญ บัวเรือง, exมะโนรัตน์ สุดสงวน, "ความหลากหลายของราในดินตะกอนใต้ทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่", ประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 (ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน) , 24 - 26 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exจำเริญ บัวเรือง, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exปานหทัย นพชินวงศ์, exกลิ่นผกา ภูถาวร, exกิตติวรา อยู่เย็น, exเอนก กิจเจา, "ไตรโครเดอร์มาทะเลที่แยกจากฟองน้ำบริเวณในแนวปะการังและการเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืช", ประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 (ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน) , 24 - 26 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย