ความเสถียรต่อแสงของสีดิสเพิร์สชนิดโมโนเอโซบนผ้าพอลิเอสเทอร์