การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติของฟิล์มบิสมัทเฟร์ไรต์เจือด้วยโคบอลต์เตรียมด้วยเทคนิคสปัตเตอริงบนฐานรองแก้วและซิลิกอน