การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ