การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ

Publish Year National Journal 2
2013 exน.ส. อภิรพร แดงโกเมน, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Morphological studies of endophytic and plant pathogenic Phomopsis liquidambaris and Diaporthe phaseolorum (P. phaseoli anamorp) from healthy plants and diseased fruits.", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 157-164
2013 exน.ส. เสียงแจ๋ว พิริยพฤรต์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exนางวรรณลดา สุวรรณพงษ์ศักดิ์, exนายอรรถ สมร่าง, exศ.ดร.เอนก กิจเจา, exนางหทัยรัตน์ อุไรรงค์, "Identification and characterization of halophilic, endophytic fungi from Acacia ampliceps.", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 149-156
Publish Year National Conference 2
2013 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอารดา กำเนิดงาม, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์จากเกาะอีร้า เขาหมาจอ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์", การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๖ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ทรัพยากรไทย: นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก). , 21 - 23 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exน.ส. อภิรพร แดงโกเมน, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของรา Phomopsis species ที่ก่อให้เกิดโรคพืชและที่เป็นเอนโดไฟท์และการเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน. , 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย