Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2545
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • Ph.D. (Nutraceutical science), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 10 9 2 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบกระชายเหลืองโดยการเอนแคปซูเลชันสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบอาหารลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2021 การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวหลวงเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารอาหารเชิงหน้าที่ในอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาประสิทธิภาพของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในการเสริมภูมิคุ้มกัน และยับยั้งกลไกการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เพื่อนำประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มประกอบเคราตินจากขนไก่และไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระชายเหลืองต่อการกระตุ้นการเสริมสร้างกระดูกของเซลล์ไลน์ MC3T3-E1 เพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 การศึกษาคุณสมบัติต้านโรคอัลไซเมอร์จากสารสกัดใบแปะตำปึงและจินเจียเหมาเยี่ย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหากลิ่นถั่วในผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2016 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสของสาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อใช้เป็นอาหารเชิงพันธภาพในการป้องกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ความคงตัวและประสิทธิภาพในการดูดซึมของสารเบต้าไซยานินกักเก็บจากแก้วมังกรสีแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การกักเก็บแอสตาแซนธินในไลโพโซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในร่างกาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2014 การศึกษาคุณสมบัติของผลไม้พื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกลไกการอักเสบภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงพันธภาพของเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassum) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ปริมาณกรดเฟอรูลิกและบทบาททางเภสัชศาสตร์ของเมล็ดข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 3 1 0
  2008 ผลของสารสกัดจากแก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงที่มีต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งตับและการทำลายดีเอ็นเอโดยเทคนิค in vivo DNA repairs test หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การทดสอบฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ในระดับยีนส์ของอาหารไทยที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวทอดสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (เงินรายได้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 17 8 4 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. หัวหน้าโครงการ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงทรายกอดงดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2019 ประสิทธิภาพของสารสกัดมะรุมต่อการเสริมสร้างกระดูก เพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสุขภาพลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรับเนื้อสัมผัสบำรุงสมองสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากบัวหลวงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 0 0 0
  2018 การพัฒนากรรมวิธีการสกัดเคราตินในรูปแบบผงจากขนไก่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการปรุงอาหารไทยด้วยระบบอิมัลชัน เพื่อลดค่าดัชนีไกลซีมิก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสายไหมปรุงรสด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางกายภาพและทางเคมี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 สตาร์ทอัพด้วยวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารและเทคโนโลยีการครัวเชิงโมเลกุลเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 1 2 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสายไหมปรุงรสด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางกายภาพและทางเคมี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูโตะ ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาวิธีการสกัดและการกักเก็บสารสำคัญจากกระชายเหลืองเพื่อใช้เป็นสารอาหารฟังก์ชั่น ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ลีโอ อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2016 นวัตกรรมเครื่องดื่มอิมัลชันจากวัตถุดิบไทยสู่ผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุทั่วโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 คุณสมบัติในการยับยั้งการก่อกลายพันธุ์และป้องกันการเกิดมะเร็งของผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2015 การผลิตสารออกฤทธฺิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 4 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าจากไข่นกกระทา หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายธนพัฒน์ งามรุ่งโรจน์) 0 0 0 0
  2012 ไมโครอิมัลชันเจลลี่ผลไม้ไทยบำรุงประสาทและเสริมพัฒนาการทางสมอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2007 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 2 0 0
  2006 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0