คุณสมบัติในการยับยั้งการก่อกลายพันธุ์และป้องกันการเกิดมะเร็งของผลไม้ไทย

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inดร.ดาลัด ศิริวัน

  • inดร.ดาลัด ศิริวัน

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี