การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย

Publish Year International Conference 3
2015 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013 , 13 - 14 มิถุนายน 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, "Optimization of the fermentation of okara by the lactic acid bacteria", 10th Australian Peptide conference, 8 - 13 มกราคม 2013, ปีนัง มาเลเซีย
Publish Year International Trademark 1
2021 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "กรรมวิธีการสกัดโปรตีนที่มีไอโซฟลาโวนอะไกลโคนจากกากถั่วเหลืองด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรีย", Kasetsart University, 2021