การพัฒนากรรมวิธีการสกัดเคราตินในรูปแบบผงจากขนไก่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.ดาลัด ศิริวัน

  • inดร.ดาลัด ศิริวัน

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี