การกักเก็บแอสตาแซนธินในไลโพโซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในร่างกาย

Publish Year International Journal 3
2020 exศุภิตา ธนะเศวตร, exวนิดา สุขเกษศิริ, exเพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exมรกต สร้อยระย้า, exพิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน, "Apoptotic effect of astaxanthin from white shrimp shells on lung cancer A549 cells", Tropical Journal of Pharmaceutical Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1835-1842
2019 exSangsuriyawong, A., exLimpawattana, M., inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "Properties and bioavailability assessment of shrimp astaxanthin loaded liposomes", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 529-537
2016 exซูกีพลี กือโด, exอนันทิตา แสงสุริยวงษ์, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี , exดร.เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, "Effects of Astaxanthin from Litopenaeus Vannamei onCarrageenan-Induced Edema and Pain Behavior in Mice", Molecules, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน - กรกฎาคม 2016, หน้า ---
Publish Year National Journal 1
2016 exอนันทิตา แสงสุริยวงษ์, exมารุจ ลิมปะวัฒนะ, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exภัสราภา แก้วเนิน, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นของฟอสโฟลิพิดและวิธีการปั่ นผสมต่อสมบัติของสารสกัดแอสตาแซนทินที่กักเก็บในไลโพโซม", วารสารเกษตร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 421-433
Publish Year International Conference 1
2014 exอนันทิตา แสงสุริยวงษ์, exมารุจ ลิมปะวัฒนะ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "Preparation and evaluation of liposomes containing astaxanthin obtained from shrimp shell", International Fisheries Symposium, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2014, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย