Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาชุดการทดลองเพื่อตรวจวัดการปลดปล่อยแสงจากธาตุไม่บริสุทธิ์ในพลาสมา ณ บริเวณขอบของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันวิจัย Thailand Tokamak 1 (TT-1) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 5 16 0 0
  2023 การคำนวณเส้นทางรังสีของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การประยุกต์คลื่นเหนือเสียงในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของไม้เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การวัดการเคลื่อนที่ของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2020 อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูงและเครื่องสอบเทียบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับให้กำเนิดพลาสมาของอากาศ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากระบวนการประยุกต์ทางพลาสมาเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัย Preproposal Research Fund (PRF) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 สีของโทพาซจากการอาบรังสีอิเล็กตรอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
  2012 การใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์เพื่อศึกษาโครงสร้างของไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 ผลของการอาบรังสีต่อลักษณะเฉพาะของทัวร์มาลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 เครื่องวิเคราะห์ความหวานผลไม้แบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2009 การศึกษาผลของการเผาอบต่อสีของเซอร์คอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การคำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิวของนิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบบีซีซี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาเชิงสเปกโตรสโคปีของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การศึกษาผลกระทบของการอาบรังสีนิวตรอนของเพชร โดยใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 6 14 0 0
  2020 การพัฒนาระบบและเครื่องมือตรวจสอบการเจาะทำลายไม้สักของมอดป่าเจาะต้นสัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2019 Alternative lighting system study for soldering defect inspection of machine vision หัวหน้าโครงการ Western Digital (Thailand),Co.,Ltd. 0 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิตและส่วนที่ใช้เป็นสินค้าได้ของไม้ยูคาลิปตัส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด 1 0 0 0
  2012 การปรับปรุงคุณภาพ พลอยเพทายด้วยความร้อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 โครงการการทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2010 การวิจัยลักษณะเฉพาะของอัญมณี เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโคร-นาโนเมตรหลังจากการเผาในพลอยคอรันดัม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม สำหรับการวิเคราะห์โลหะที่ทำให้เกิดสีในพลอย ผู้ร่วมวิจัย National Synchrotron Research Center 2 7 0 0
  2006 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของนิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบบีซีซีโดยการวัดโฟโตอิมิชชัน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ 0 1 0 0
  2006 โครงการวิจัยอัญมณีนาโนของพลอยคอรันดัมที่ผ่านการเผาด้วยสารเบริลเลียมและสีในเพชร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 0 2 0 0