การศึกษาเชิงสเปกโตรสโคปีของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดของไทย

Publish Year National Conference 2
2009 exน.ส.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์, exอ.กันต์พจน์ ทองแช่ม, inนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์, "การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของความวาวของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดของไทยและจีนด้วย SEM และ XRF", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (BUU Grad Research Conference) ครั้งที่ 4, 13 - 14 มีนาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศิวะพร มีจู, inนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์, inนางกอบศิริ วรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความวาวและสีของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดไทย", Siam Physics Congress (SPC2008), 20 - 22 มีนาคม 2008, นครราชสีมา ประเทศไทย