สีของโทพาซจากการอาบรังสีอิเล็กตรอน

Publish Year International Journal 1
2018 exJakrapong Suwanboriboon, exWanchai Meesiri, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An application of spectrophotometer for ADMI color measurement", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1144, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018
Publish Year International Conference 2
2016 exณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, exธนพงษ์ เหลืออัมพร, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantitative Trace Elements Analysis of Sapphires by EDXRF", The 5th International Gem and Jewelry Conference, 14 - 15 พฤศจิกายน 2016
2015 exนายวรากร จินดาทา, exนายวันชัย มีศิริ, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสเปกโทรมิเตอร์เนียร์อินฟราเรดสำหรับการศึกษาวัสดุอัญมณี", The 2nd International Conference on Photonics Solutions, 6 - 8 กรกฎาคม 2015, ชะอำ
Publish Year National Conference 3
2016 exพรรณชนก ชมภู, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spectroscopic Studies of Ruby and Pink Sapphire Samples", Siam Physics Congress 2016, 8 - 10 มิถุนายน 2016, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2015 exอธิญาดา อยู่คง, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COLOR IN TOPAZ PRODUCED BY ELECTRON IRRADIATION", The 41st Congress on Science and Technology of Thailand (STT41), 6 - 8 พฤศจิกายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exกุลธิดา พรมดี, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterizations of jade samples by Fourier transform infrared spectroscopic techniques", The Engineering Physics Conference 2014, 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย