โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของนิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบบีซีซีโดยการวัดโฟโตอิมิชชัน