ผลของการอาบรังสีต่อลักษณะเฉพาะของทัวร์มาลีน

Publish Year National Journal 1
2016 exลักษณา ไชยบุตร, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of gamma irradiation on tourmaline characteristics", Journal of Materials Science and Applied Energy, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 22-25
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spectroscopic study of Zircon and Tourmaline samples", International Workshop on Advanced Topics in Chemistry and Physics, 26 - 27 พฤศจิกายน 2012, Kanchipuram สาธารณรัฐอินเดีย