โครงการการทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapong Lhuaamporn, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The color center of beryllium-treated yellow sapphires", Journal of Physics Communications, ปีที่ 4, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 105018-1-105018-8
2019 inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนพงษ์ เหลืออัมพร, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Beryllium Heat Treatment in Synthetic Ruby", Journal of Applied Spectroscopy, ปีที่ 86, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 486-492
2017 exWattananurak, P., exMonarumit, N., exChooyoung, R., ex Wonin, K., inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FWHM calculation of zircon gem-materials before and after thermal enhancement", Key Engineering Materials, ปีที่ 737, ฉบับที่ -, มกราคม 2017